20 de agosto de 2020

Παρουσία του Λοβόψαρου στην ανατολική Μεσόγειο - Presence of the Atlantic Tripletail in the Eastern Mediterranean

📷 Στο πλαίσιο του προγράμματος "Σε ξενίζει...μοιράσου το μαζί μας!!!" (FB: https://bit.ly/2Ehiqu5, iNat: https://bit.ly/3h9xNmU) εκτός των καταγραφών για ξενικά είδη, συλλέγουμε και παρατηρήσεις σπάνιων ειδών της Μεσογείου.

Βρείτε παρακάτω τη νέα επιστημονική δημοσίευση του προγράμματος, που εστιάζει στην παρουσία του #Λοβόψαρου Lobotes surinamensis στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και συγκεκριμένα στις θάλασσες της #Ελλάδας και της #Κύπρου.

Η εργασία έρχεται να τονίσει τη σημαντικότητα της #ΕπιστήμηςΤωνΠολιτών στην έρευνα και παρακολούθηση της κατανομής των ειδών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως η Μεσόγειος θάλασσα.

👉 Μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευσή, με τίτλο “Additional Records of Tripletail Lobotes surinamensis (Bloch, 1790), from the Eastern Mediterranean”, εδώ: https://link.springer.com/article/10.1007/s41208-020-00244-6


📷 In the context of our project "Is it Alien to you…. Share it!!!" (FB: https://bit.ly/2Ehiqu5, iNat: https://bit.ly/3h9xNmU) in addition to recordings of alien species, we collect observations of rare Mediterranean species.

Find below the new scientific paper of the project that focuses on the presence of #AtlanticTripletail Lobotes surinamensis in the eastern Mediterranean basin and specifically in the seas of #Greece and #Cyprus.

The paper emphasizes the importance of #CitizenScience in researching and monitoring the distribution of marine species in a changing environment, such as the Mediterranean Sea.

👉 You can find the publication, titled “Additional Records of Tripletail Lobotes surinamensis (Bloch, 1790), from the Eastern Mediterranean” here: https://link.springer.com/article/10.1007/s41208-020-00244-6

Ingresado el 20 de agosto de 2020 por isea_org isea_org | 0 comentarios | Deja un comentario

05 de agosto de 2020

Η τεράστια συμβολή των παρατηρήσεων των πολιτών στην επιστήμη - The immense contribution of citizen observations to science

🐟 Η τεράστια συμβολή των παρατηρήσεων των πολιτών στην επιστήμη αναδεικνύεται για άλλη μια φορά!

Σε πρόσφατη δημοσίευσή μας, παρουσιάσαμε αρκετές καταγραφές πέντε θαλάσσιων ειδών με περιορισμένα δεδομένα από την ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα: Alectis alexandrina, Ranzania laevis, Dalatias licha, Lophotus lacepede και Sudis hyalina. Όλα αυτά τα αρχεία συλλέχθηκαν μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία, με τη συμβολή και ψαράδων, δυτών, φωτογράφων, και επικυρώθηκαν από ταξινομικούς εμπειρογνώμονες του προγράμματος επιστήμης πολιτών «Σε ξενίζει? .... Μοιράσου το μαζί μας!!!».

Αυτή η μελέτη καλύπτει ένα σημαντικό κενό γνώσης σχετικά με την κατανομή αυτών των ειδών και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της συμμετοχής των πολιτών ως εργαλείου για την επέκταση της γνώσης μας όσον αφορά τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη διαχείριση της αλιείας.

Εκτιμήσαμε ότι η συμβολή των πολιτών-επιστημών αντιπροσωπεύει πάνω από το 45% του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων που αφορούν τα παραπάνω είδη και περισσότερο από το 58% του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων που έγιναν την τελευταία δεκαετία στην ανατολική Μεσόγειο!

👉 Εάν έχετε παρατηρήσει και εσείς κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο γκρουπ του προγράμματος «Σε ξενίζει?.... Μοιράσου το μαζί μας!!!» (https://www.facebook.com/groups/104915386661854).

👉 Μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευσή μας, με τίτλο “Filling the Gap of Data-Limited Fish Species in the Eastern Mediterranean Sea: A Contribution by Citizen Science”, εδώ: https://www.mdpi.com/2077-1312/8/2/107/htm.


🐟 The immense contribution of citizen observations to science has been showcased once again!

In our recent peer-reviewed publication we presented several records of five data-limited native fish species from the eastern Mediterranean Sea: Alectis alexandrina, Ranzania laevis, Dalatias licha, Lophotus lacepede, and Sudis hyalina. All of these records were collected by a participatory process, involving fishers, divers photographers, and validated by taxonomic experts of the citizen science programme “Is it Alien to you? Share it!!!”.

This study fills an important knowledge gap regarding the distribution of these species and it highlights the important role of citizen participation as a tool for extending marine biodiversity knowledge and fisheries management.

We estimated that the contribution of citizen science accounts for over 45% of the total number of the studied species published records and more than 58% of the total number of published records during the last decade in the eastern Mediterranean Sea!

👉 If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!" (https://www.facebook.com/groups/104915386661854).

👉 You can find our complete publication, titled “Filling the Gap of Data-Limited Fish Species in the Eastern Mediterranean Sea: A Contribution by Citizen Science” here: https://www.mdpi.com/2077-1312/8/2/107/htm.

Ingresado el 05 de agosto de 2020 por isea_org isea_org | 4 observaciones | 0 comentarios | Deja un comentario

11 de mayo de 2020

Εκβρασμός Φώκαινας στην περιοχή της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη!!! - Dead porpoise washed up on Nea Chilis beach in Alexandroupolis

Εκβρασμός Φώκαινας στην περιοχή της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη!!!

Η Φώκαινα (Phocoena_phocoena) είναι ένα σπάνιο κητώδες που βρίσκεται σε ψυχρά, ήπια έως υποπολικά νερά του Βόρειου ημισφαιρίου. Γνωστοί πληθυσμοί υπάρχουν στη Μαύρη θάλασσα, την Αζοφική θάλασσα και τη θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο περιορισμένος πληθυσμός τους στη Μαύρη Θάλασσα εκτιμάται στα 10,000-12,000 άτομα και δέχεται ανθρώπινες πιέσεις, όπως η τυχαία σύλληψή τους σε δίχτυα αλιέων, τα λοιμώδη νοσήματα, οι τραυματισμοί από διερχόμενα πλοία, οι εξορύξεις υδρογονανθράκων και άλλα.

Ο πληθυσμός του έχει χαρακτηριστεί ως «#Κινδυνεύων" βάσει της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (#IUCN).

Στη Μεσόγειο η κατανομή του φαίνεται να περιορίζεται στο Βορειοανατολικό #Αιγαίο και συγκεκριμένα στο #Θρακικό πέλαγος με πολύ σπάνιες καταγραφές, κυρίως από ζωντανά τραυματισμένα ή νεκρά άτομα, με αποτέλεσμα η παρουσία μόνιμου πληθυσμού να θεωρείται αβέβαιη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο «Αρίων» και η Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, μέλη του Εθνικού Δικτύου Εκβρασμών. Περισσότερα εδώ: https://isea.com.gr/εκβρασμός-φώκαινας-στην-περιοχή-της-ν/


Dead porpoise washed up on Nea Chilis beach in Alexandroupolis

The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is a rare marine mammal that leaves in cold, mild to shallow waters of the Northern Hemisphere. Known populations are found in the Black Sea, the Sea of Azov, and the Sea of Marmara.

Their limited population in the Black Sea is estimated at 10,000-12,000 individuals and it is seriously threatened by accidental fishing infectious diseases, injuries from passing ships, carbon exploration and more

The harbour porpoise population has been described as "#Endangered". Based on the International Union for Conservation of Nature (#IUCN).

In the Mediterranean, its distribution seems to be limited to North East Aegean and specifically to the Thracian Sea with very rare records, mainly from injured or dead individuals, so it is uncertain if there is a presence of a permanent population.
Arion and the Veterinary School of the Aristotle University of Thessaloniki were immediately informed about the incident.
More here: https://isea.com.gr/ekvrasmos-ofokainas-in-the-space-of-in/

Ingresado el 11 de mayo de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

08 de mayo de 2020

Εξαβράγχιος καρχαρίας (Hexanchus griseus)

Εξαβράγχιος καρχαρίας (Hexanchus griseus)

Κοσμοπολίτικο είδος που ζει σε τροπικά και εύκρατα νερά, σε βάθη έως και 2000 μ. Μπορεί να ξεπεράσει τα 4 μ. και τα 500 κιλά σε μέγεθος και τρέφεται με μεγάλο εύρος οργανισμών, όπως άλλους καρχαρίες, σαλάχια, ψάρια, καλαμάρια, καβούρια, ακόμα και φώκιες. Είναι ωοζωοτόκο είδος και ακίνδυνο για τον άνθρωπο. To είδος προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981.

Aν παρατηρήσετε κάποιο είδος σαλαχίου ή καρχαρία, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος Sharks and Rays in Gr and Cy.
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/sharksingreece/

Βρείτε περισσότερα για τον Hexanchus griseus εδώ:
https://isea.com.gr/hexanchus-griseus-sbl-εξαβράγχιος-ή-εξακαρχαρίας/


The bluntnose sixgill shark (Hexanchus griseus)

The bluntnose sixgill shark (Hexanchus griseus), often simply called the cow shark lives in tropical and temperate waters, at depths up to 2000 m. It can exceed 4 m and 500 kg in size and feeds on a wide range of organisms, such as other sharks, skates, fish, squid, crabs, and more. and seals. It is an oviparous species and harmless to humans. The shark is protected by the P.D 67/1981.

If you have seen any shark or ray species, please send us your pictures in the project Sharks and Rays in Greece and Cyprus.
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/sharksingreece/

Find more about Hexanchus griseus here:
https://www.shark-references.com/species/view/Hexanchus-griseus

Ingresado el 08 de mayo de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

05 de mayo de 2020

Ηλεκτρονικό βιβλίο συνταγών για βρώσιμα θαλάσσια ξενικά είδη - E-book including recipes for edible alien species

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Φά' το πριν τα φάει" εκδόθηκε το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο συνταγών για βρώσιμα θαλάσσια ξενικά είδη στην Ελλάδα.

Το βιβλίο συνταγών δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους σεφ Alex Untila, Christos Chitos και Chef Aggelopoulos Kostas που εμπνεύστηκαν και παρουσίασαν τις συνταγές τους σε γαστρονομική εκδήλωση στη Σαντορίνη.

Σκοπός του βιβλίου δεν αποτελεί μόνο να δοκιμάσει το κοινό νέες ξεχωριστές γεύσεις, αλλά και να ενημερωθεί για τα ξενικά είδη, τις επιπτώσεις τους και να συμβάλλει στον μετριασμό του πληθυσμού βρώσιμων ξενικών ειδών, όπως τα λεονταρόψαρα, οι γερμανοί, οι τρομπέτες και όχι μόνο!

Βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και το βιβλίο συνταγών εδώ:
https://wp.me/P94Vaj-1pi

Το πρόγραμμα "Φά' το πριν τα φάει" χρηματοδοτείται από το Cyclades Preservation Fund


The first e-book including recipes for edible alien species was created in the context of the project "Pick the Alien".

The e-book contains recipes for the species of lionfish (Pterois miles), rabbitfish (Siganus sp.), and trumpetfish (Fistularia commersonii), inspired by the chefs Alex Untila, Chef Aggelopoulos Kostas and Christos Chitos during the gastronomy events in Santorini Island.

This year the project will be implemented in 5 more islands, Lefkas, Zante, Santorini, Paros, and Amorgos, and new recipes will be added to the e-book!

Find the e-book here:https://isea.com.gr/recipes-for-edible-alien-species/

The project is funded by Ionian Environment Foundation and Cyclades Preservation Fund

Ingresado el 05 de mayo de 2020 por isea_org isea_org | 0 comentarios | Deja un comentario

29 de abril de 2020

Γλαύκος ή Μπλε Καρχαρία (Prionace glauca) , - Blue Shark (Prionace glauca)

Βρισκόμαστε εν μέσω καραντίνας και πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί έκανα την εμφάνισή τους στα παράλια περιοχών σε όλη τη Μεσόγειο ως αποτέλεσμα της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών και ο Prionace glauca (BSH), Γλαύκος ή Μπλε Καρχαρίας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολλές εμφανίσεις του είδους σε παραλιακές περιοχές και σε λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο. Πρόκειται για είδος που ο μεσογειακός πληθυσμός του έχει αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύον από την @IUCN Red List of Threatened Species αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο καθεστώς προστασίας και το είδος να αλιεύεται σε σημαντικό βαθμό και για το εμπόριο των πτερυγίων του.

Aν παρατηρήσετε κάποιο είδος σαλαχίου ή καρχαρία, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος Sharks and Rays in Gr and Cy.
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/sharksingreece/

Βρείτε περισσότερα για το Prionace glauca (BSH), Γλαύκος ή Μπλε Καρχαρίας εδώ: https://isea.com.gr/prionace-glauca-bsh-γλαύκος-ή-μπλε-καρχαρίας/
Πες όχι στο εμπόριο πτερυγίων εντός της Ε.Ε. εδώ: https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home


We are in the middle of quarantine and many marine organisms have appeared on coastal areas throughout the Mediterranean as a result of reduced human activity. These include Prionace glauca (BSH), Blue Shark.

Recently, many individuals of this species have been recorded in coastal areas and in ports throughout the Mediterranean. The population of this species in the Mediterranean has been assessed as Critically Endangered by the UIUCN Red List of Threatened Species but unfortunately, the shark fin trade is still allowed, and thus fishers continue to target sharks for selling their fins.

If you have seen any shark or ray species, please send us your pictures in the project Sharks and Rays in Greece and Cyprus.
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/sharksingreece/

Find more about Prionace glauca (BSH), or Blue Shark here: https://isea.com.gr/prionace-glauca-bsh-γλαύκος-ή-μπλε-καρχαρίας/
Your vote counts! It's finally time to stop the trade of shark fins in the EU: https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home

Ingresado el 29 de abril de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

28 de abril de 2020

Αtergatis roseus (Egg crab)

Αtergatis roseus (Egg crab), πρόκειται για ξενικό είδος που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2009 και εισήλθε από τη διώρυγα του Σουέζ. Ανήκει στην οικογένεια των Xanthidae με κύριο χαρακτηριστικό τα ζωντανά χρώματα των ειδών της. Η φυσική εξάπλωση του είδους είναι στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό,την Ερυθρά θάλασσα και τη Νότιο Αφρική. Συνήθως βρίσκεται ανάμεσα σε βράχια και κροκάλες στον βυθό.

Σχετικά link:
http://www.marinespecies.org/aphia.php
https://www.sealifebase.ca/summary/Atergatis-roseus.html

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


Atergatis roseus, the rosy egg crab, is a species of reef crab from the family Xanthidae with a natural range extending from the Red Sea to Fiji. It has colonized the eastern Mediterranean by Lessepsian migration through the Suez Canal. The main feature of this crab, like many other species in the family Xanthidae, is its vivid colors.
Atergatis roseus inhabits coral reefs and rocky substrata.

Related links:
http://www.marinespecies.org/aphia.php
https://www.sealifebase.ca/summary/Atergatis-roseus.html
If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Ingresado el 28 de abril de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

27 de abril de 2020

Λαδόψαρο (Ruvettus pretiosus) - Oilfish (Ruvettus pretiosus)

Φραγκοσυκιά, Ρουβέττος ή Λαδόψαρο (Ruvettus pretiosus - Oilfish), ένα ακόμα είδος για το οποίο υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες και καταγραφές.

Πρόκειται για βενθοπελαγικό είδος που συναντάται συνήθως στα 200 μέτρα και βαθύτερα. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου δύτες ή ερασιτέχνες αλιείς έχουν παρατηρήσει άτομα του είδους και σε πιο ρηχά νερά.
Το μέγιστο καταγεγραμμένο μήκος είναι τα 3 μέτρα και βάρος τα 63 κιλά. Χαρακτηριστικό του είδος είναι το πολύ τραχύ δέρμα. Τρέφεται με άλλα είδη ιχθύων, καρκινοειδών και καλαμάρια.
Στην Ελλάδα οι καταγραφές του είδους είναι λίγες, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ελάχιστα για την κατανομή του στην χώρα μας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος εδώ: https://www.fishbase.se/summary/1044

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


The oilfish (Ruvettus pretiosus) is another species that we don't have enough data about.
It is a species of snake mackerel with a cosmopolitan distribution in tropical and temperate oceans. It can be usually found at depths of 200m. There are of course cases where divers or amateur fishermen have noticed individuals of the species in shallower waters.

It can grow to a length of 300 centimeters (120 in) TL though most do not exceed 150 centimeters (59 in) SL. The maximum recorded weight is 63.5 kilograms (140 lb)

The feature of the species is its very rough skin. It feeds on other species of fish, crustaceans, and squid.
In Greece, the records of this species are few, with the result that we know very little about its distribution in our country.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Ingresado el 27 de abril de 2020 por isea_org isea_org | 0 comentarios | Deja un comentario

24 de abril de 2020

Αναγνώριση ειδών - Species identification

Ένα ακόμα ξενικό είδος που πολλοί μπορεί να μπερδέψουν με το αυτόχθονο είδος κρεμμύδι Apogon imberbis, είναι η ακανθόπερκα ή ρώσος Sargocentron rubrum.

Η ακανθόπερκα, με φυσική εξάπλωση στην Ερυθρά θάλασσα και στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1947. Έχει έντονο κόκκινο χρώμα με οριζόντιες μαύρες και άσπρες γραμμές, που του προσδίδουν την ονομασία σκιουρόψαρο (Squirellfish) ή ρώσος (Redcoat) στα Αγγλικά και μπορεί να φτάσει σε μέγεθος τα 32 εκατοστά.
Εντοπίζεται σε βάθη μέχρι και τα 80 μέτρα, κυρίως σε βραχώδεις βυθούς και σε βραχώδεις κοιλότητες. Στο εδρικό πτερύγιο υπάρχει ένα αγκάθι το οποίο περιέχει μικρή ποσότητα δηλητηρίου ενώ το ψάρι είναι βρώσιμο και καταναλώνεται σε Κύπρο, Ρόδο και Κρήτη. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση στην κοινή ονομασία των δύο αυτών ειδών καθώς σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούν τα ίδια κοινά ονόματα και για τα δύο είδη.

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


Another species that get people confused when it come to identification is the native Apogon imberbis, and the alien redcoat Sargocentron rubrum.
Redcoat is found in the Red Sea and the western Pacific Ocean. The species invaded the eastern Mediterranean via the Suez Canal in 1947.
The main features of the species are its bright red color with horizontal black and white lines, which give it the name redcoat, while its size can reach 32 cm.
Its natural habitat is at depths up to 80m and mainly rocky substrates.

It has a venomous spine at the anal fin which contains a small amount of poison but the fish is edible and it is consumed in Cyprus, Rhodes, and Crete. Often these two species in many areas get confused and people use the same common names for both species.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Ingresado el 24 de abril de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

22 de abril de 2020

Νανολαγοκέφαλος (Torquigener flavimaculosus) - Yellowspotted puffer (Torquigener flavimaculosus)

Ακόμα ένα τοξικό είδος της οικογένειας Tetraodontidae που πρόσφατα επεκτείνεται τόσο στα ελληνικά νερά, όσο και σε όλη την ανατολική και κεντρική Μεσόγειο. Πρόκειται για το είδος Νανολαγοκέφαλος Torquigener flavimaculosus.
Αν παρατηρήσεις κάποιο άτομο του είδους, στείλε την καταγραφή σου και βοήθησέ μας να μελετήσουμε την εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες
Μάθε περισσότερα για τα τοξικά και δηλητηριώδη ξενικά είδη των ελληνικών θαλασσών: http://bit.ly/2mruRLm
Βρες περισσότερο υλικό σχετικά με τα ξενικά και εισβολικά είδη των ελληνικών θαλασσών: http://bit.ly/2VziY33

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


Another toxic species of the Tetraodontidae family that has recently spread to both the Greek Sea and the entire eastern and central Mediterranean. It is a species of Torquigener flavimaculosus.

If you notice an individual of the species, send your record and help us study the spread of the species in the Greek seas.

Learn more about the toxic and poisonous alien species of the Greek seas: http://bit.ly/2mruRLm

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Ingresado el 22 de abril de 2020 por isea_org isea_org | 1 observación | 0 comentarios | Deja un comentario

Archivos