Archivos de diario de noviembre 2021

05 de noviembre de 2021

247-Flora en fauna van de groenlanden van Selwerd. Een onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied langs de Paddepoelsterweg

Flora en fauna van de groenlanden van Selwerd. Een onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied langs de Paddepoelsterweg
De eerste bewoners in het gebied ten noorden van de stad waren landbouwers die zich vestigden op de oeverwallen langs natuurlijke stroompjes en geultjes. Dit gebeurde een aantal eeuwen voor Christus toen het gebied buiten de invloed van de zee was geraakt. Toen vervolgens, als gevolg van het stijgen van de zeespiegel, het aantal overstromingen toenam werden op de oeverwallen kleine hoogten (wierden) opgeworpen waarop de woonplaatsen werden gebouwd (zoals die van Dorkwerd). De kleinere wierden binnen het onderzoeksgebied raakten in ongeveer de 4e eeuw overslibd, alleen Dorkwerd blijft bewoond. In ongeveer de 6e eeuw vestigen zich opnieuw boeren in het gebied. Deze gebruiken de zavelige oeverwallen om er akkerbouw op te plegen en eventueel vee te hoeden. De huidige verkaveling dateert waarschijnlijk uit de late Middeleeuwen (ongeveer 11e/12e eeuw). Dit verkavelingpatroon is in de omgeving Selwerd-Dorkwerd-Leegkerk sinds de middeleeuwen nagenoeg niet meer gewijzigd, behalve door grote recente ingrepen als de aanleg van de begraafplaats Selwerderhof (1942-'49), het universiteitsterrein (1968-nu) en de wijken Selwerd (1963-'66) en Paddepoel (1967-'73). De overgebleven weilanden, die het gebied haar karakter geven, zijn een relict van de uitgestrekte weilanden die hier tot begin 1900 lagen. De grond is in de jaren zestig door de Gemeente aangekocht als toekomstig volkstuinencomplex, maar door gebrek aan animo is het verpacht aan diverse particulieren die er vee (voornamelijk schapen) houden.

2.3. Cultuurhistorische waarden

Het gebied is cultuurhistorisch gezien zeer waardevol. Niet alleen vanwege het oude verkavelingpatroon en de oppervlakkige begreppeling in een aantal weidepercelen (verdwijnt steeds meer door ruilverkaveling en landinrichting), maar ook door de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem. Zo zijn ten oosten van de Paddepoelsterweg en ten noorden van de begraafplaats de restanten van het kasteel van de Heren van Selwerd nog als oneffenheden zichtbaar in het veld. Dit terrein, dat in de volksmond heel toepasselijk 'De Huppels' wordt genoemd, bestaat uit dichtgeslibde grachten en de resten van de voorburg en het steenhuis dat al in de 14e eeuw is gesloopt (foto 1).

Foto 1. 'De Huppels' met op de achtergrond de begraafplaats, foto vanaf het Van Starkenborghkanaal.

Ten noorden van 'De Huppels' bevond zich ter plekke van het huidige Van Starkenborghkanaal het terrein van het klooster van Selwerd. Door het graven van dit kanaal is het terrein grotendeels verloren gegaan. Het klooster, dat al in de 16e eeuw is gesloopt, kon worden bereikt via een kleiweg vanaf de Paddepoelsterweg. Deze 'Laan naar 't klooster' (foto 2) is nog aanwezig en recent verbonden met het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal. De Paddepoelsterweg is dé landweg in de middeleeuwen om vanuit de klei Groningen te bereiken. Het is het noordelijke verloop van de Rijksstraatweg, Hereweg en -straat, Oude Boteringestraat en Moesstraat. Recent zijn bij archeologische opgravingen aan de Zernikelaan (ten westen van het onderzoeksgebied) de resten van een tweede kastelencomplex opgegraven. Ook dit kasteel behoorde toe aan de Heren van Selwerd (informatie Gert Kortekaas).

Foto 2. Laan naar 't klooster, foto vanaf de Paddepoelsterweg.

2.4. Bodemopbouw en waterhuishouding

De ontstaansgeschiedenis
De bodem ter plekke van het onderzoeksgebied is gevormd tijdens het Holoceen. Dit is de periode die volgt op de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, en die tot op de dag van vandaag voortduurt. Doordat het klimaat warmer werd smolt het landijs en trad een sterke zeespiegelstijging op. Als gevolg hiervan wordt het noordelijke kustgebied telkens met zeewater overspoeld en vinden er afzettingen van zeeklei plaats. De bodem ter plekke van de stadswijken Paddepoel en Selwerd bestaat uit zeeklei die is afgezet in de periode 250-650 na Christus. In deze periode overstroomden onder invloed van de eb- en vloedwerking van de zee grote gebieden aan weerszijden van de Hondsrug. Via het Reitdiep, de Drense Aa en de Hunze werd het zeewater ook na deze periode nog lange tijd opgestuwd, waarbij langs de oevers van deze rivieren pakketten zeeklei werden afgezet. Geleidelijk slibden het Drentse Aa- en Hunzedal dicht met zavel (zandige klei) en klei en heeft zich ten noorden van stad een gedifferentieerd landschap ontwikkeld dat rijk is aan oude rivierbeddingen. Zo is het Selwerderdiepje, dat aan de oostzijde van de begraafplaats stroomt, een restant van de vroeger sterk meanderende Hunze.

Bodemopbouw

De bodemkaart van de omgeving van Groningen (Clingeborg, 1990) geeft aan dat de bodem binnen het onderzoeksgebied bestaat uit een kalkarme zavel of lichte kleibovengrond die is afgezet op zware knipklei (binnen 80 cm). Deze kleigronden wateren van nature slecht af en zijn van oudsher vooral in gebruik als grasland. Om de afwatering te verbeteren werden de percelen voorzien van een oppervlakkige begreppeling die in een aantal weilanden nog steeds kan worden waargenomen. Daar waar de zware knipkleilaag plaatselijk ontbreekt, bijvoorbeeld ter plekke van een voormalige geul, kan plaatselijk oppervlakkige kwel voorkomen. Holpijp (Equisetum fluviatile), een plant die uit niet veel meer dan een holle stengel bestaat, is een goede indicator voor dit type kwel. Tijdens de inventarisatie is aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, in een sloot die parallel loopt aan de Paddepoelsterweg, Holpijp waargenomen. Volgens de bodemkaart bevindt zich direct ten westen hiervan een oude kreekbedding. Dit is waarschijnlijk de bedding van de benedenloop van de Drentse Aa die in de Koningslaagte samen kwam met de Hunze. De Drentse Aa liep oorspronkelijk iets ten westen van de Paddepelsterweg. Doordat de Drentse Aa vanaf de vroege middeleeuwen langzaam dichtslibt is ergens in of na de 13e eeuw een nieuwe verbinding gegraven: het huidige Reitdiep (informatie Gert Kortekaas).

Waterhuishouding

Het huidige maaiveld ligt gemiddeld op 0,5 meter boven NAP. Op de bodemkaart wordt voor het gebied grondwatertrap 'V' aangegeven. Dit duidt erop dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 40 cm beneden maaiveld bedraagt en de gemiddeld laagste grondwaterstand op 80-120 cm beneden maaiveld ligt.

Het peil in de sloten wordt gehandhaafd op een peil van 0,93 cm beneden NAP. Het regen- en wellicht ook het kwelwater dat in de vijvers op het nabijgelegen Universiteitsterrein terechtkomt wordt bij een wateroverschot door een gemaal, via een hoofdwatergang, afgevoerd naar het Van Starkenborghkanaal. Hier hoort een terugslagklep te zitten zodat het water van het kanaal niet terug kan stromen. Onduidelijk is nog of deze terugslagklep daadwerkelijk aanwezig is en of ook de sloten binnen het onderzoeksgebied op de hoofdwatergang lozen (mededeling waterschap Noorderzijlvest).

2.5. Beheer

Bermen
De bermen langs de Paddepoelsterweg worden in opdracht van Stadsbeheer (Openbare Werken) gemaaid door een naburige boer. Het daarbij vrijkomende hooi wordt na een aantal dagen afgevoerd. In tegenstelling tot de bermen langs de Paddepoelsterweg worden de grazige vegetaties langs het bosplantsoen en langs het Van Starkenborghkanaal geklepeld. In de geklepelde zones is de plantengroei ruiger dan in de gehooide zones. De bermen van de Paddepoelsterweg zijn soortenrijk, deze bermen worden niet bemest, en doordat het gemaaide gras wordt verwijderd is de bodem hier schraler (minder voedingsstoffen).


Met de film van Hilco Jansma was het Jaar van de otter op 2 januari al een succes, de film werd daarna nog twee keer uitgezonden, de laatste keer op Wereldotterdag. De film is inmiddels al door 1,1 miljoen mensen gezien. Inmiddels zijn er ook al twee webinars georganiseerd. Op 12 maart presenteerden Hugh Jansman (WENR) en Céline de Caluwé (WWF België) het verhaal van de otters in Nederland en België. Op 17 mei werd dit gevolgd door een webinar over het oplossen van knelpunten voor otters door Melanie Pekel (Ark Natuurontwikkeling) en Claude Belpaire (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, België). De webinars zijn terug te kijken: webinar 1 en webinar 2. Er staan nog meer webinars gepland, hou daarvoor FacebookInstagram en YouTube van CaLutra in de gaten. Achter de social media zit een ongelovelijk enthousiast team van meiden die alles wat nieuwswaardig is over de otter delen op de socials en een website hebben gelanceerd. Elze Polman stuurt dit team aan en zij heeft de otter in allerlei media onder de aandacht kunnen brengen. De meeste terreinbeheerders hebben uitgebreid aandacht besteed aan de otter, zoals Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Fryske Gea en Utrechts Landschap.

Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman

Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman
https://wageningen.knnv.nl/video/
https://www.jasjadekker.nl/2016/11/01/vleermuizen-en-verkeer/
RoofVogels Rob Bijlsma
Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021https://beheerdersdag.nl/
https://beheerdersdag.nl/videoregistraties-nu-terug-te-zien/
https://beheerdersdag.nl/terugblik/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg34UN8FwtyqIDaZaO37j_IdMcwl3NVZ8
https://wageningen.knnv.nl/video/
RoofVogels Rob Bijlsma
Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top
e NOS staat vanavond op NPO 1 (20.30 - 21.35 uur) in de live-uitzending Het Klimaat: zijn we te laat? stil bij de vraag hoe het gaat met de aanpak van klimaatverandering en hoe het verder moet. Met uitleg, reportages en bijdragen vanuit de klimaattop in Glasgow. Presentator Winfried Baijens spreekt met onder anderen Diederik Samsom, die medeverantwoordelijk is voor de Europese Green Deal, en omgevingspsycholoog Linda Steg.
https://www.npostart.nl/onze-boerderij/KN_1698945
In Nederland worden jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kalfjes geslacht: stierkalfjes en het overschot aan vaarskalfjes die niet op de boerderij kunnen blijven. Het vlees is voornamelijk bedoeld voor de export omdat in Nederland weinig kalfsvlees wordt gegeten. Yvon Jaspers praat met kalverhouders Bert en Trees over hun passie voor de kalveren en het werk op de boerderij. * Boerenzonen Bart en Tom groeien op op het melkveebedrijf van hun ouders in Twente. Wanneer ze naar de Randstad trekken om te studeren zien ze daar hoe de soy-lattes en plantaardige zuivel hun opmars maken. Ze besluiten zelf soja te gaan verbouwen op het land van hun ouders.
https://www.npostart.nl/onze-boerderij/12-12-2021/KN_1727399

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top

NOS Het Klimaat: zijn we te laat?
Hierna om 17:30: Toen was geluk heel gewoon
https://www.npostart.nl/nos-het-klimaat-zijn-we-te-laat/01-11-2021/POW_05116581
Live informatief programma over de aanpak van klimaatverandering. Deskundigen duiden het veranderende weer in Nederland en er zijn bijdragen van correspondenten over de klimaatverandering in hun land.De Klimaatkar Tijdens de klimaattop in Glasgow wordt De Hofkar Klimaatkar en staat in het teken van de klimaatcrisis. De vraag of er wel of niet iets aan de hand is zijn we voorbij, over oplossingen valt nog te discussiëren. Rutger Castricum ontvangt in zijn 'taxi' een gast met wie hij de klimaatcrisis bespreekt.

https://www.npostart.nl/blokhuis-extra-de-jaren-80/VPWON_1333136
https://www.npostart.nl/achter-de-dijken/KN_1692780
https://www.npostart.nl/toppop3/POMS_S_AVRO_119896
FoodBlogger Leonie Harm Edens
https://www.npostart.nl/wandelhart/KN_1726325
https://www.npostart.nl/pavlov/POMS_S_NTR_124518
https://www.npostart.nl/zembla/04-11-2021/BV_101405034
https://www.npostart.nl/de-nationale-natuur-quiz/VARA_101379388
Zembla de verloren orka
https://www.npostart.nl/de-diwali-show/14-11-2020/VPWON_1323131
https://www.npostart.nl/dannys-wereld/04-11-2021/VPWON_1332342
https://www.npostart.nl/atlas/03-11-2021/VPWON_1328196
https://www.npostart.nl/de-diwali-show/04-11-2021/VPWON_1333797
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/le-jardin-extraordinaire/4/le-jardin-extraordinaire-s4a10-bali-l-ile-des-macaques-sacres/#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jardin_extraordinaire_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/04/21/kweekvlees-heeft-een-keerzijde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov
https://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
Een jonge Russische plantkundige, Nikolaj Vavilov, raakt in de onherbergzame valleien van Centraal-Azië gefascineerd door wilde tarwe. De sleutel tot verbetering van de landbouw, vooral voor de arme Russische boeren, ligt in zijn baanbrekende idee van kruisingen met wilde exemplaren. Op vijf continenten jaagt Vavilov op planten om de grootste collectie zaden ter wereld op te bouwen. Maar in Rusland zijn intussen de communisten aan de macht gekomen en met hen een dodelijke mix van ideologie, fraude en pseudowetenschap. Vavilovs tegenspeler is Trofim Lysenko, die wetenschappelijke wonderen belooft en door Stalin wordt gebruikt om onmogelijke hervormingen door te drukken. In De plantenjager uit Leningrad, de eerste historische roman van Louise O. Fresco, volgen we de hoop en wanhoop van een gedreven wetenschapper, tot Stalins net zich om hem sluit. Het is een aangrijpende geschiedenis van eerlijkheid en moed van een man die werkelijk heeft bestaan en die zich in veel opzichten kon meten met Darwin en Mendel. Zijn werk is vandaag de dag even relevant als in zijn eigen tijd. Louise O. Fresco (1952) is schrijver, wetenschapper en columnist voor NRC Handelsblad. Zij publiceerde eerder onder andere Hamburgers in het paradijs en de romans De kosmopolieten, De utopisten (shortlist Libris Literatuur Prijs) en De idealisten. Over De kosmopolieten: ‘Prachtige beelden, fraai geformuleerde mijmeringen over de werking van het geheugen, de zin van het leven en de rol daarin van het toeval en van doelbewuste keuzes. Een rijke, veelzijdige en goed geschreven roman.’ Elsbeth Etty, NRC Handelsblad Over De utopisten: ‘Fresco stelt een uitermate relevant thema aan de orde: het gebrek aan durf in een politieke praktijk die verlamd lijkt door de grote, actuele uitdagingen van ecologie, migratie en mondialisering. (...) In haar indrukwekkende compositie koos Fresco voor een beheerste, registrerende stijl waarin de goed getypeerde figuren een eigen stem kunnen krijgen.’ Juryrapport Libris Literatuurprijs ‘Kritisch cartografeert ze hun werdegang: vooral het menselijk mengsel van Michiels activisme, opportunisme en behaagzucht is raak. Hij belichaamt als het ware de hoofdloop van zijn generatie: van links activist tot maatschappelijk succesnummer.’ Rob Schouten, Trouw Over De idealisten: ‘Groots, zintuiglijk, word je een universum in geslingerd op een manier waarop natuurdocumentaires dat niet kunnen. Wie zo kan schrijven heeft mij te pakken.’ De Groene Amsterdammer ‘Fresco toont in deze ideeënroman op doorwrochte en uiterst serieuze wijze aan dat “goed doen” zo makkelijk nog niet is.’ De Volkskrant ‘Een bijzonder meeslepende roman, die hoofd én hart prikkelt.’ HP/De Tijd
ISBN:9789044649475
https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad-recensie/
https://www.podbean.com/ew/pb-b268i-c3003ahttps://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
Roanne van Voorst is schrijver, journalist en antropoloog. Ze heeft 12 jaar lang onderzoek gedaan naar de sociale impact van klimaatverandering en heeft voor deze onderzoeken geleefd op plekken waar mensen nu al met de gevolgen te maken hebben. Zo leefde ze voor lange tijd in Groenland bij een jagersgemeenschap en later in een sloppenwijk in Jakarta.
https://podcastluisteren.nl/ep/De-Correspondent-Ooit-aten-we-dieren-met-Roanne-van-Voorst
De afgelopen jaren is ze zich meer en meer gaan verdiepen in wat er nodig is om een klimaatcatastrofe te voorkomen en zo kwam het onderwerp dieren en bijproducten van dieren eten op haar pad. Ze schreef er zelfs een boek over: Ooit aten we dieren. Een boek waarin ze uiteenzet waarom de komende generaties met verbazing gaan terugkijken op de manier waarop ‘wij’ dieren behandelden, zelfs toen al lang bekend was dat dieren hieronder lijden en de productie van dierlijke producten een enorme bijdrage levert aan klimaatverandering.

In deze aflevering praat ik met Roanne verder over haar onderzoek naar de sociale impact van klimaatverandering en het toekomstscenario van de bioindustrie. Ze vertelt o

https://drive.google.com/file/d/1DakXcuYxoB_QawdXMx8N-T7zwOD-KI7V/view


The event will focus on the most recent regional climate information for the North and Central America region based on the latest IPCC WGI AR6 relevant for impact and risk assessment. The climatic impact-drivers (CIDs) framework will be introduced and future projection of the most relevant CIDs, with their past trend observations and attribution will be highlighted for each of the 8 AR6 subregions of North and Central America. The events will be enriched by examples of CID projections at several global warming levels (1.5oC, 2oC and 4oC) illustrated by mean of the Interactive Atlas facility. The plenary discussion will be followed by a Q&A session in separated breakout rooms where specific topic in different
languages will be discussed with the participants
Regional climate information: Climate change in North and Central America

Regional climate information: Climate change in North and Central AmericaRemoved EOL in October 2021 as external name provider due to continuing import errors, too many issues caused by using EOL (ungrafted taxa, authors being included in names, etc), which curators had to clean up, and that it was creating more issues than it solved.
Catalogue of Life was the second possibility to import taxa, now the only one:

Catalogue of Life’s 2012 is the only remaining external name provider. No plans to add more.
That option hasn’t shown photos for any taxon since the connection broke from the EOL facelift in spring 2018, as far as I know.
https://forum.inaturalist.org/t/eol-content-error-on-guides/4857/2

This *EOL v3 web services API is in its infancy*. So it need more suggestions.See whether it helps you:
About the web services API EoL did a complete site redesign about a year ago, and as you note that since guides are abandoned it was not fixed.
Maybe it’s related to not being able to pull taxon photos from EOL after they changed their site?

See here (end of last year, pre Discourse):
https://groups.google.com/forum/#!searchin/inaturalist/EOL|sort:date/inaturalist/QVJiUMAd-qQ/FmjmrWOjAQAJ

https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/79w-upMACYs

(it also happened in April/May 2018, but was fixed. As far as I know, the November/December issue with EOL photos is ongoing)

Sanne Spinoza Klokhuis Filosofie met haar leerlingen

Rapport Paddepoelsterweg KNNV 2001 Sprikkenburg Zernike by Andre Srepsoh on Scribd

https://forum.inaturalist.org/t/contributing-to-the-inaturalist-codebase/26081
https://github.com/seanclifford/inat-dev-setup
https://ubuntu.com/wsl
https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
RoegebosSloot, KoiterSloot, Oude GrieteTocht, GrieteTocht, MErodeGraft, RoegeBosTocht, OUde Held TOcht, KliefDiep
https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
 • Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts


 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021
  Webinar Waterkwaliteit
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
  samenmeettools zijn nog heel beperkt beschikbaar. denk aan ScanjeSloot, NitraatApp, handheld sensoren
  https://www.tauw.nl/projecten/sken-je-sloot.html https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/waterkwaliteit-meten/sken-je-sloot-boeren-meten-eigen-sloot/ https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/akkerranden-drenthe-en-groningen-ingezaaid-voor-schoner-water

 • https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
 • Publicado el noviembre 5, 2021 03:46 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  09 de noviembre de 2021

  248-Forum:Contributing to the iNaturalist codebase

  https://forum.inaturalist.org/t/contributing-to-the-inaturalist-codebase/26081
  https://github.com/seanclifford/inat-dev-setup
  https://ubuntu.com/wsl
  https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview
  https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

  path to setup a development environment before beginning coding took a bit of time, and isn't super straightforward. I ended up scripting my setup almost completely - in order to share with others and so I could rebuild it quickly if I needed to.

  I reckon there's a few others out there who might also be able to contribute, so I thought I'd share how I've set things up to make the path smoother for others to join me.

  Before you begin you should take a look at:

  My setup scripts

  My setup scripts and instructions are here. These will probably only work on Ubuntu - but could probably be used as a guide to setup on macOS. They are mostly scripted versions of what's already in the setup guide linked above.

  My setup scripts and instructions are here. These will probably only work on Ubuntu - but could probably be used as a additional guide to assist with setup on macOS. They are mostly scripted versions of what's already in the setup guide linked above.

  How I've setup everything else

  I'm running Windows 10, so ended up installing Ubuntu (lubuntu distro) on a VM (VirtualBox). I guess I could have attempted using WSL, but I don't trust it to work flawlessly.
  The VM is also handy to create snapshots, so when I've hosed my environment, I can revert to a known good version.
  I'm currently using up about 35GB of disk space with this setup.

  For an IDE, I run Visual Studio Code in Windows with the Remote extension. This allows me to remotely develop on code running in the VM - after setting up a ssh key for the connection.
  I have got debugging working remotely, but that took a bit of fiddling around - I can elaborate further if anyone is interested.

  From

  As well as being able to use a browser in the VM, I've also opened up the 3000 (web) and 4000 (api) ports on my VM so I can browse to my development site from Windows.

  If you've got some coding skills, and some spare time, I recommend trying it out!### How I've setup everything else
  I'm running Windows 10, so ended up installing Ubuntu (lubuntu distro) on a VM (VirtualBox). I guess I could have attempted using WSL, but I don't trust it to work flawlessly.
  The VM is also handy to create snapshots, so when I've hosed my environment, I can revert to a known good version.
  I'm currently using up about 35GB of disk space with this setup.

  For an IDE, I run Visual Studio Code in Windows with the Remote extension. This allows me to remotely develop on code running in the VM - after setting up a ssh key for the connection.
  I have got debugging working remotely, but that took a bit of fiddling around - I can elaborate further if anyone is interested.

  As well as being able to use a browser in the VM, I've also opened up the 3000 (web) and 4000 (api) ports on my VM so I can browse to my development site from Windows.

  https://forum.inaturalist.org/t/contributing-to-the-inaturalist-codebase/26081
  https://github.com/seanclifford/inat-dev-setup
  https://ubuntu.com/wsl
  https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview
  https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
  RoegebosSloot, KoiterSloot, Oude GrieteTocht, GrieteTocht, MErodeGraft, RoegeBosTocht, OUde Held TOcht, KliefDiep
  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart

  Met de film van Hilco Jansma was het Jaar van de otter op 2 januari al een succes, de film werd daarna nog twee keer uitgezonden, de laatste keer op Wereldotterdag. De film is inmiddels al door 1,1 miljoen mensen gezien. Inmiddels zijn er ook al twee webinars georganiseerd. Op 12 maart presenteerden Hugh Jansman (WENR) en Céline de Caluwé (WWF België) het verhaal van de otters in Nederland en België. Op 17 mei werd dit gevolgd door een webinar over het oplossen van knelpunten voor otters door Melanie Pekel (Ark Natuurontwikkeling) en Claude Belpaire (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, België). De webinars zijn terug te kijken: webinar 1 en webinar 2. Er staan nog meer webinars gepland, hou daarvoor FacebookInstagram en YouTube van CaLutra in de gaten. Achter de social media zit een ongelovelijk enthousiast team van meiden die alles wat nieuwswaardig is over de otter delen op de socials en een website hebben gelanceerd. Elze Polman stuurt dit team aan en zij heeft de otter in allerlei media onder de aandacht kunnen brengen. De meeste terreinbeheerders hebben uitgebreid aandacht besteed aan de otter, zoals Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Fryske Gea en Utrechts Landschap.

  Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman

  Burgers' Zoo lezing "De terugkeer van de otter naar Nederland" - Elze Polman
  https://wageningen.knnv.nl/video/
  https://www.jasjadekker.nl/2016/11/01/vleermuizen-en-verkeer/
  RoofVogels Rob Bijlsma
  Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021  https://beheerdersdag.nl/
  https://beheerdersdag.nl/videoregistraties-nu-terug-te-zien/
  https://beheerdersdag.nl/terugblik/
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLg34UN8FwtyqIDaZaO37j_IdMcwl3NVZ8
  https://wageningen.knnv.nl/video/
  RoofVogels Rob Bijlsma
  Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021

  https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top
  e NOS staat vanavond op NPO 1 (20.30 - 21.35 uur) in de live-uitzending Het Klimaat: zijn we te laat? stil bij de vraag hoe het gaat met de aanpak van klimaatverandering en hoe het verder moet. Met uitleg, reportages en bijdragen vanuit de klimaattop in Glasgow. Presentator Winfried Baijens spreekt met onder anderen Diederik Samsom, die medeverantwoordelijk is voor de Europese Green Deal, en omgevingspsycholoog Linda Steg.
  https://www.npostart.nl/onze-boerderij/KN_1698945
  In Nederland worden jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kalfjes geslacht: stierkalfjes en het overschot aan vaarskalfjes die niet op de boerderij kunnen blijven. Het vlees is voornamelijk bedoeld voor de export omdat in Nederland weinig kalfsvlees wordt gegeten. Yvon Jaspers praat met kalverhouders Bert en Trees over hun passie voor de kalveren en het werk op de boerderij. * Boerenzonen Bart en Tom groeien op op het melkveebedrijf van hun ouders in Twente. Wanneer ze naar de Randstad trekken om te studeren zien ze daar hoe de soy-lattes en plantaardige zuivel hun opmars maken. Ze besluiten zelf soja te gaan verbouwen op het land van hun ouders.
  https://www.npostart.nl/onze-boerderij/12-12-2021/KN_1727399

  https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403922-meeste-nederlanders-bezorgd-over-klimaatverandering-weinig-vertrouwen-in-top

  NOS Het Klimaat: zijn we te laat?
  Hierna om 17:30: Toen was geluk heel gewoon
  https://www.npostart.nl/nos-het-klimaat-zijn-we-te-laat/01-11-2021/POW_05116581
  Live informatief programma over de aanpak van klimaatverandering. Deskundigen duiden het veranderende weer in Nederland en er zijn bijdragen van correspondenten over de klimaatverandering in hun land.  De Klimaatkar Tijdens de klimaattop in Glasgow wordt De Hofkar Klimaatkar en staat in het teken van de klimaatcrisis. De vraag of er wel of niet iets aan de hand is zijn we voorbij, over oplossingen valt nog te discussiëren. Rutger Castricum ontvangt in zijn 'taxi' een gast met wie hij de klimaatcrisis bespreekt.

  https://www.npostart.nl/blokhuis-extra-de-jaren-80/VPWON_1333136
  https://www.npostart.nl/achter-de-dijken/KN_1692780
  https://www.npostart.nl/toppop3/POMS_S_AVRO_119896
  FoodBlogger Leonie Harm Edens
  https://www.npostart.nl/wandelhart/KN_1726325
  https://www.npostart.nl/pavlov/POMS_S_NTR_124518
  https://www.npostart.nl/zembla/04-11-2021/BV_101405034
  https://www.npostart.nl/de-nationale-natuur-quiz/VARA_101379388
  Zembla de verloren orka
  https://www.npostart.nl/de-diwali-show/14-11-2020/VPWON_1323131
  https://www.npostart.nl/dannys-wereld/04-11-2021/VPWON_1332342
  https://www.npostart.nl/atlas/03-11-2021/VPWON_1328196
  https://www.npostart.nl/de-diwali-show/04-11-2021/VPWON_1333797
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/le-jardin-extraordinaire/4/le-jardin-extraordinaire-s4a10-bali-l-ile-des-macaques-sacres/#
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jardin_extraordinaire_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/04/21/kweekvlees-heeft-een-keerzijde
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Vet
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov
  https://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
  Een jonge Russische plantkundige, Nikolaj Vavilov, raakt in de onherbergzame valleien van Centraal-Azië gefascineerd door wilde tarwe. De sleutel tot verbetering van de landbouw, vooral voor de arme Russische boeren, ligt in zijn baanbrekende idee van kruisingen met wilde exemplaren. Op vijf continenten jaagt Vavilov op planten om de grootste collectie zaden ter wereld op te bouwen. Maar in Rusland zijn intussen de communisten aan de macht gekomen en met hen een dodelijke mix van ideologie, fraude en pseudowetenschap. Vavilovs tegenspeler is Trofim Lysenko, die wetenschappelijke wonderen belooft en door Stalin wordt gebruikt om onmogelijke hervormingen door te drukken. In De plantenjager uit Leningrad, de eerste historische roman van Louise O. Fresco, volgen we de hoop en wanhoop van een gedreven wetenschapper, tot Stalins net zich om hem sluit. Het is een aangrijpende geschiedenis van eerlijkheid en moed van een man die werkelijk heeft bestaan en die zich in veel opzichten kon meten met Darwin en Mendel. Zijn werk is vandaag de dag even relevant als in zijn eigen tijd. Louise O. Fresco (1952) is schrijver, wetenschapper en columnist voor NRC Handelsblad. Zij publiceerde eerder onder andere Hamburgers in het paradijs en de romans De kosmopolieten, De utopisten (shortlist Libris Literatuur Prijs) en De idealisten. Over De kosmopolieten: ‘Prachtige beelden, fraai geformuleerde mijmeringen over de werking van het geheugen, de zin van het leven en de rol daarin van het toeval en van doelbewuste keuzes. Een rijke, veelzijdige en goed geschreven roman.’ Elsbeth Etty, NRC Handelsblad Over De utopisten: ‘Fresco stelt een uitermate relevant thema aan de orde: het gebrek aan durf in een politieke praktijk die verlamd lijkt door de grote, actuele uitdagingen van ecologie, migratie en mondialisering. (...) In haar indrukwekkende compositie koos Fresco voor een beheerste, registrerende stijl waarin de goed getypeerde figuren een eigen stem kunnen krijgen.’ Juryrapport Libris Literatuurprijs ‘Kritisch cartografeert ze hun werdegang: vooral het menselijk mengsel van Michiels activisme, opportunisme en behaagzucht is raak. Hij belichaamt als het ware de hoofdloop van zijn generatie: van links activist tot maatschappelijk succesnummer.’ Rob Schouten, Trouw Over De idealisten: ‘Groots, zintuiglijk, word je een universum in geslingerd op een manier waarop natuurdocumentaires dat niet kunnen. Wie zo kan schrijven heeft mij te pakken.’ De Groene Amsterdammer ‘Fresco toont in deze ideeënroman op doorwrochte en uiterst serieuze wijze aan dat “goed doen” zo makkelijk nog niet is.’ De Volkskrant ‘Een bijzonder meeslepende roman, die hoofd én hart prikkelt.’ HP/De Tijd
  ISBN:9789044649475
  https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad/louise-o-fresco-de-plantenjager-uit-leningrad-recensie/
  https://www.podbean.com/ew/pb-b268i-c3003a  https://lobkefaasen.nl/podcast/13-ooit-aten-we-dieren-met-roanne-van-voorst/
  Roanne van Voorst is schrijver, journalist en antropoloog. Ze heeft 12 jaar lang onderzoek gedaan naar de sociale impact van klimaatverandering en heeft voor deze onderzoeken geleefd op plekken waar mensen nu al met de gevolgen te maken hebben. Zo leefde ze voor lange tijd in Groenland bij een jagersgemeenschap en later in een sloppenwijk in Jakarta.
  https://podcastluisteren.nl/ep/De-Correspondent-Ooit-aten-we-dieren-met-Roanne-van-Voorst
  De afgelopen jaren is ze zich meer en meer gaan verdiepen in wat er nodig is om een klimaatcatastrofe te voorkomen en zo kwam het onderwerp dieren en bijproducten van dieren eten op haar pad. Ze schreef er zelfs een boek over: Ooit aten we dieren. Een boek waarin ze uiteenzet waarom de komende generaties met verbazing gaan terugkijken op de manier waarop ‘wij’ dieren behandelden, zelfs toen al lang bekend was dat dieren hieronder lijden en de productie van dierlijke producten een enorme bijdrage levert aan klimaatverandering.

  In deze aflevering praat ik met Roanne verder over haar onderzoek naar de sociale impact van klimaatverandering en het toekomstscenario van de bioindustrie. Ze vertelt o

  https://drive.google.com/file/d/1DakXcuYxoB_QawdXMx8N-T7zwOD-KI7V/view


  The event will focus on the most recent regional climate information for the North and Central America region based on the latest IPCC WGI AR6 relevant for impact and risk assessment. The climatic impact-drivers (CIDs) framework will be introduced and future projection of the most relevant CIDs, with their past trend observations and attribution will be highlighted for each of the 8 AR6 subregions of North and Central America. The events will be enriched by examples of CID projections at several global warming levels (1.5oC, 2oC and 4oC) illustrated by mean of the Interactive Atlas facility. The plenary discussion will be followed by a Q&A session in separated breakout rooms where specific topic in different
  languages will be discussed with the participants
  Regional climate information: Climate change in North and Central America

  Regional climate information: Climate change in North and Central America  Removed EOL in October 2021 as external name provider due to continuing import errors, too many issues caused by using EOL (ungrafted taxa, authors being included in names, etc), which curators had to clean up, and that it was creating more issues than it solved.
  Catalogue of Life was the second possibility to import taxa, now the only one:

  Catalogue of Life’s 2012 is the only remaining external name provider. No plans to add more.
  That option hasn’t shown photos for any taxon since the connection broke from the EOL facelift in spring 2018, as far as I know.
  https://forum.inaturalist.org/t/eol-content-error-on-guides/4857/2

  This *EOL v3 web services API is in its infancy*. So it need more suggestions.See whether it helps you:
  About the web services API EoL did a complete site redesign about a year ago, and as you note that since guides are abandoned it was not fixed.
  Maybe it’s related to not being able to pull taxon photos from EOL after they changed their site?

  See here (end of last year, pre Discourse):
  https://groups.google.com/forum/#!searchin/inaturalist/EOL|sort:date/inaturalist/QVJiUMAd-qQ/FmjmrWOjAQAJ

  https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/79w-upMACYs

  (it also happened in April/May 2018, but was fixed. As far as I know, the November/December issue with EOL photos is ongoing)

  Sanne Spinoza Klokhuis Filosofie met haar leerlingen

  Rapport Paddepoelsterweg KNNV 2001 Sprikkenburg Zernike by Andre Srepsoh on Scribd

  https://forum.inaturalist.org/t/contributing-to-the-inaturalist-codebase/26081
  https://github.com/seanclifford/inat-dev-setup
  https://ubuntu.com/wsl
  https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview
  https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
  RoegebosSloot, KoiterSloot, Oude GrieteTocht, GrieteTocht, MErodeGraft, RoegeBosTocht, OUde Held TOcht, KliefDiep
  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
  https://vianatura.nl/ Wat landschap betekent voor mensen heeft altijd een eigen kleur. Voor de liefhebber, de agrariër, de ecoloog, de kunstenaar, de natuuractivist, de bestuurder, de ondernemer en het kind.
  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
 • Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts


 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021
  Webinar Waterkwaliteit
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
  samenmeettools zijn nog heel beperkt beschikbaar. denk aan ScanjeSloot, NitraatApp, handheld sensoren
  https://www.tauw.nl/projecten/sken-je-sloot.html https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/waterkwaliteit-meten/sken-je-sloot-boeren-meten-eigen-sloot/ https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/akkerranden-drenthe-en-groningen-ingezaaid-voor-schoner-water

 • Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127

 • Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.hhdelfland.nl/over-ons/erfgoed/gedenkteken/
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
 • Publicado el noviembre 9, 2021 10:20 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  12 de noviembre de 2021

  249-Online Gelderse Webinar Symposium Lezing Congres biodiversiteitsdag!

  Online Gelderse biodiversiteitsdag!
  De presentaties komen op de
  Provincie Gelderland https://www.gelderland.nl

  We starten om 9.30 uur met een plenaire sessie vanuit onze tv-studio met een live uitzending, met Titia Wolterbeek (Vlinderstichting), Joline de Weerdt (IVN), Naomi Lambrikx (RAVON) en gedeputeerde Peter Drenth. De laatste lezing eindigt om 15.00 uur. Gelukkig zijn de sprekers zo flexibel geweest om hun sessies om te zetten in interessante online lezingen en hebben we een mooi gevuld online programma kunnen maken.

  Programmaboekje
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf
  In het programmaboekje vindt u alle beschrijvingen van de lezingen, zodat u een goede keuze kunt maken.
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf
  Blokkenschema

  Klik vrijdag om 9.30 uur hier, om de live uitzending te bekijken. Daarna kunt u alle lezingen volgen vanuit het blokkenschema. In dit blokkenschema bevindt zich achter elke lezing (achter de titel in elk blokje) een link, en als u daarop klikt, opent de online lezing in MsTeams. (U hoeft MsTeams niet van tevoren te downloaden.) Als u dus een lezing om bijvoorbeeld 11.00 uur wilt volgen, kunt u om 11.00 uur de link via dat desbetreffende blokje openen.

  Lukt het niet?
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf

  Wij kijken uit naar een mooie dag in het teken van de natuur en biodiversiteit in Gelderland. Tot morgen om 9.30 uur!

  1. https://weetvanwater.nl/
   https://vianatura.nl/#landschap-voor-iedereen
   BeleefEnWeet.nl
   https://beleefenweet.nl/
   https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf
   https://www.floron.nl/wiedewiedenweg

  2. https://www.floron.nl/tuinernietin
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27397
   https://www.floron.nl/tuinernietin
   Floron.nl/bermen
   https://utrecht.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/32/2021/06/Veldgids-Ecologisch-bermbeheer.pdf
   https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Leidraad-ecologisch-bermbeheer.pdf
   https://www.bestuivers.nl/beheer/artikelen/id/1692/ook-voor-bestuivers-veldgids-ecologisch-bermbeheer
   https://www.dewolden.nl/fileadmin/de_wolden/PDF/Collegebesluiten/2021/2021-03-09/Beleidsnota_Ecologische_bermbeheer_De_Wolden.pdf
   https://docplayer.nl/17696866-Ecologisch-maaien-mogelijkheden-ecologisch-bermbeheer-geertruidenberg-door-fons-loonen.html

  3. Lezing: Bosbeheer: verschuiving in soortensamenstelling
   Jan den Ouden (WUR)
   Door klimaatverandering zal de soortensamenstelling en groei van bossen
   veranderen, met mogelijk grote gevolgen voor de biodiversiteit, het productievermogen en de koolstofvastlegging. Het bosbeheer zal zich nu al moeten
   inspannen om de basis te leggen voor een veerkrachtig bos dat onder de nieuwe
   klimaatomstandigheden de gewenste ecosysteemdiensten duurzaam kan
   blijven leveren. Belangrijke aspecten daarbij zijn het ondersteunen en
   versterken van het natuurlijke aanpassingsvermogen van aanwezige soorten, en
   het assisteren van versnelde migratie van zuidelijke soorten.

  4. Programma Gelderse Biodiversiteitsdag
   Lezing: Hoe houden we onze wilde planten wild?
   Edwin Dijkhuis (FLORON)
   Om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren wordt er massaal actie
   ondernomen. Het toepassen van kant en klare zaadmengsels is daarbij
   favoriet. Ze bieden ‘instant’ stuifmeel en nectar voor onze in aantal
   afnemende bijen en vlinders. Maar wat voor effecten heeft het zaaien van
   zaden op natuur en landschap en op onze wilde flora? In deze presentatie
   plaatsen we ‘’inzaaien’’ in historisch perspectief. Met een aantal voorbeelden
   maken we duidelijk dat inzaaien niet zonder haken en ogen is.

  5. Lezing: Waterschappen willen meer bloemrijke dijken
   Jaap Bronsveld (Waterschap Rivierenland)
   Bestaat het dilemma van veilige dijken en biodiversiteit? Hoe kan een
   waterschap een goede standplaats aanleggen voor gewenste streefbeelden?
   En wat zijn mogelijkheden bij het beheer om dit verder te ontwikkelen? In
   deze lezing schetst Jaap basale principes waar waterkeringbeheerders mee
   kunnen werken bij de aanleg. Zoals een goede substraatlaag en idea

  6. https://leerjegroen.nl/?
   https://leerjegroen.nl/?#help
   Lezing: Social media: maak je waardevolle werk zichtbaar
   Marieke Ankoné (IVN Gelderland)
   Zichtbaarheid is belangrijk. Om jouw activiteiten te promoten, om
   vrijwilligers te werven, om financiering te krijgen, om jouw enthousiasme te
   delen. Wil je meer zichtbaarheid voor jouw organisatie en activiteiten?
   In deze workshop krijg je praktische tips over het inzetten van social media.
   Leer meer over de verschillende kanalen (Facebook, Twitter, Instagram,
   LinkedIn) en hoe je aantrekkelijke content creëert voor jouw volgers. Zodat je
   het podium krijgt dat jouw waardevolle (vrijwilligers) werk, in en voor de
   Gelderse natuur, verdient.

  7. https://leerjegroen.nl/?
   https://leerjegroen.nl/?#help
   Lezing: Kennismaken met ‘Leer je Groen’
   Nancy Wielenga (Staatsbosbeheer)
   ‘Leer je Groen’ is het e-learningsplatform (website) voor iedereen die actief is bij
   een natuurorganisatie. Zowel vrijwilligers als beroepskrachten kunnen via ‘Leer
   je Groen’ digitaal hun kennis vergroten. In korte modules krijg je basisinformatie over diverse onderwerpen die je tegenkomt in je (vrijwilligers)werk in
   het beheer, omgaan met publiek of monitoring. Voorbeelden zijn: ‘Biodiversiteit
   op het erf’, ‘Kringlopen in de natuur’ en ‘Bijen en bijvriendelijk beheer’.
   Deze workshop is een eerste kennismaking met ‘Leer je Groen’ voor iedereen
   die nog niet weet hoe het werkt. Eerst geeft Nancy Wielenga een korte
   presentatie over ‘Leer je Groen’. Daarna ga je zelf aan de slag met een module
   naar keuze. Na het volgen van deze workshop weet je hoe het platform werkt
   en kun je thuis doorleren totdat je groen ziet!
   N.B.: Deze lezing wordt 2x achter elkaar gegeven.

  8. Stadsvogelindicator.nl
   https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf
   https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf

  9. https://www.sovon.nl/nl/publicaties/stadsvogels-hun-domein
   https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/stadsvogels-in-hun-domein.pdf
   VogelVides
   http://www.stadsvogelindicator.nl/meer-info

  10. https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?reeks/titel=indicatorsoorten&uitgever=staatsbosbeheer
   https://blog.hydrotheek.nl/2021/11/serie-indicatorsoorten-voor-verdroging-verzuring-eutrofiering-online.html
   https://blog.hydrotheek.nl/
   https://edepot.wur.nl/556341

  11. Our Planet Now: COP26
   Tackling climate change: How far will you go?
   https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts  One hour in November 2021
  5,474 new observations
  12,140 new identifications
  212 new participants
  8 new projects


  https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
  https://www.hunzeenaas.nl/open-data/
  https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/map

 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • Webinar Waterkwaliteit
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/

 • Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.hhdelfland.nl/over-ons/erfgoed/gedenkteken/
  Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
 • Publicado el noviembre 12, 2021 12:46 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  250-Serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering online

  Serie Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering online
  Webinar Waterkwaliteit
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
  Hoogvenen : indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen [Boek] - 1e dr.
  Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1998
  Indicatorenserie Staatsbosbeheer.
  meer info...
  open_access_logo.gif

  help
  Vennen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen [Boek] - 1e dr.
  Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1998
  Indicatorsoorten voor natuurgebieden.
  meer info...
  open_access_logo.gif

  help
  Boezemlanden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in boezemlanden [Boek] - 1e dr.
  Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2005
  Indicatorenserie Staatsbosbeheer.
  meer info...
  open_access_logo.gif

  help
  Uiterwaarden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden [Boek] - 1e dr.
  Aggenbach, C.J.S. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2007
  Zowel de soortsdiversiteit van planten als het areaal zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Een belangrijke factor bij grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen zijn de veranderingen in de waterhuishouding (waterstanden en waterkwaliteit), zuur ...

 • https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?reeks/titel=indicatorsoorten&uitgever=staatsbosbeheer
  https://blog.hydrotheek.nl/2021/11/serie-indicatorsoorten-voor-verdroging-verzuring-eutrofiering-online.html
  https://blog.hydrotheek.nl/
  https://edepot.wur.nl/556341


 • Aardwetenschapper professor Han Dolman staat aan het begin van zijn aanstelling als directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ. Hij zal leiding geven aan ongeveer 325 medewerkers: aan onderzoekers van overal ter wereld, aan ondersteunend personeel, aan zeelieden, technici en instrumentenmakers en aan een kleine vloot onderzoeksschepen die alle uithoeken van de oceaan bevaren. En hij is natuurlijk beschermheer van het onderzoek zelf, dat zich uitstrekt van de kust tot de oceaan, van de delta tot de diepzee.Het is een interessante maar ook een verontrustende tijd voor oceaanonderzoekers. Het klimaat verandert, de zeeën veranderen mee. Dolman, die zich als hoogleraar aan de VU de laatste jaren vooral heeft bezig gehouden met klimaatonderzoek op het land, 30% van het aardoppervlak, maakt op 1 november 2021 de oversteek naar Texel, om, zoals hij zelf zegt, zich te gaan concentreren op de andere

 • Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts

 • Buxton Field Club Pollinating the Peak with Andrew Joly

  https://www.youtube.com/watch?v=x8H2xwXKRb0


 • https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal

  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal
  https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal


 • BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick

  BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick


 • https://www.catalogueoflife.org/2021/11/04/20years
  https://www.nlbif.nl/nlbif-call/
  https://www.nlbif.nl/projecten/
  https://www.nlbif.nl/rapportages/

 • Global Fly Network Piersma<\h4>
  id you miss out on theVoices of the Planet Can Migratory Birds Help Usfrom the presentation?
  We would like to share a recording of the lecture with you, along with the slides Theunis used during the lecture. • Stadsduif Vivian UTrecht DierenGeneeskunde Vroege Vogels
  https://www.uu.nl/nieuws/duiven-tellen-voor-de-wetenschap
  “Mijn fascinatie voor duiven is ontstaan tijdens mijn promotieonderzoek”, vertelt Vivian Goerlich. Toen liet ze zien dat de hormonen en het gewicht van een moederduif het geslacht van haar

  nakomelingen kunnen bepalen. Maar ze ontdekte nog veel meer interessante aspecten. ”Duiven wonen meestal in de stad, dat kunnen lang niet alle dieren. En we zien ze als symbool voor liefde en vrede, en tegelijkertijd als plaagdieren die vies zijn en mogelijk ziektes verspreiden. Ik vind die verschillende gezichten van de stadsduif heel interessant.”
  Help Vivian en Franck mee met hun onderzoek naar de relatie tussen mens en dier. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan een echt citizen science project van de Universiteit Utrecht.
  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5228736/onderzoek-imago-duif-verbeteren-universiteit-utrecht-vliegende-ratten


 • Merel Soons
  https://www.sg.uu.nl/video/2019/10/wat-de-natuur-ons-waard

  De biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Hoe serieus zijn we over het behoud van de natuur? Wat houdt ons tegen effectieve maatregelen te treffen? Met bioloog prof. dr. Merel Soons (UU), ecoloog en filosoof prof. dr. Matthijs Schouten (WUR/Staatsbosbeheer) en milieukundige prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers (RU).


 • tel je een dag op het strand voor. De zon, de zee, het zand… Maar als je denkt dat het strand altijd hetzelfde is, dan heb je het mis. Stranden veranderen constant van vorm en formaat door de toe- en afvoer van zand. Timothy Price (Utrecht University) legt uit waarom stranden zo belangrijk zijn en hoe ze door de stijgende zeespiegel bedreigd kunnen worden. Na dit college kijk je nooit meer hetzelfde naar het strand!

  Dit college is onderdeel van The University of the Netherlands en wordt gegeven in het Engels. Zie je geen ondertiteling? Klik dan rechtsonder in de video op instellingen en zet de ondertiteling aan.


 • I had a go with VSeeFace, using Adobe Character Animator to make an avatar.
  I found just VSeeFace alone to be slowing things down on my laptop.
  Useful bit of software though…I hadn´t come across it.
  new 11th-gen Intel i7 processor and 16GB of RAM. so maybe older laptops might struggle. following the performance tuning tips in the FAQs on the VSeeFace homepage, i was able to dial down some settings to reduce GPU usage from about 50% to about 5%, and CPU usage from about 25% to 15%

 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021 ms niet nodig – Bert van Dorp
  byinstallatie.nl
  Met alleen faseveranderingsmaterialen (pcm’s), een slim bouwontwerp en uitgekiende regeltechniek kan je vaak al een heel eind komen als je een pand wil klimatiseren. Maar, het verhaal van ‘minder installaties’ mag dan een solide basis hebben, het is lang niet altijd even makkelijk te verkopen. Een gesprek hierover met Autarkis-directeur Bert van Dorp.
  https://soundcloud.com/user-604753825/afl-17-de-kunst-van-het-weglaten-installaties-zijn-soms-niet-nodig-bert-van-dorp#t=0:00
 • https://ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2021
  https://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Programma.pdf
  hhttps://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Samenvattingen.pdf?


 • https://ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2021
  https://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Programma.pdf
  hhttps://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Samenvattingen.pdf?

 • Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
  https://stinzenflora-monitor.nl/
 • Publicado el noviembre 12, 2021 09:47 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  16 de noviembre de 2021

  251-External-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki

  https://ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2021
  https://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Programma.pdf
  hhttps://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Samenvattingen.pdf?

  Webinar Waterkwaliteit
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
  samenmeettools zijn nog heel beperkt beschikbaar. denk aan ScanjeSloot, NitraatApp, handheld sensoren
  https://www.tauw.nl/projecten/sken-je-sloot.html https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/waterkwaliteit-meten/sken-je-sloot-boeren-meten-eigen-sloot/ https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/akkerranden-drenthe-en-groningen-ingezaaid-voor-schoner-water

  1. I had a go with VSeeFace, using Adobe Character Animator to make an avatar.
   I found just VSeeFace alone to be slowing things down on my laptop.
   Useful bit of software though…I hadn´t come across it.
   new 11th-gen Intel i7 processor and 16GB of RAM. so maybe older laptops might struggle. following the performance tuning tips in the FAQs on the VSeeFace homepage, i was able to dial down some settings to reduce GPU usage from about 50% to about 5%, and CPU usage from about 25% to 15%

  2. https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
   VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021
   https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

  3. ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
   Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

  4. di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
   Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

  5. wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
   De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

  6. do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
   De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
   https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

  7. vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
   Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

  8. https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021 ms niet nodig – Bert van Dorp
   byinstallatie.nl
   Met alleen faseveranderingsmaterialen (pcm’s), een slim bouwontwerp en uitgekiende regeltechniek kan je vaak al een heel eind komen als je een pand wil klimatiseren. Maar, het verhaal van ‘minder installaties’ mag dan een solide basis hebben, het is lang niet altijd even makkelijk te verkopen. Een gesprek hierover met Autarkis-directeur Bert van Dorp.
   https://soundcloud.com/user-604753825/afl-17-de-kunst-van-het-weglaten-installaties-zijn-soms-niet-nodig-bert-van-dorp#t=0:00

  9. https://forum.inaturalist.org/t/external-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki/15906

   This is a WIKI, so all users can update content. Just press the “Edit” button at the bottom of this message.


   Developer Info


   Tools


   Sites/Apps Using iNaturalist’s API

   https://forum.inaturalist.org/t/external-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki/15906

  10. https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?reeks/titel=indicatorsoorten&uitgever=staatsbosbeheer
   https://blog.hydrotheek.nl/2021/11/serie-indicatorsoorten-voor-verdroging-verzuring-eutrofiering-online.html
   https://blog.hydrotheek.nl/
   https://edepot.wur.nl/556341
   https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

  11. Aardwetenschapper professor Han Dolman staat aan het begin van zijn aanstelling als directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ. Hij zal leiding geven aan ongeveer 325 medewerkers: aan onderzoekers van overal ter wereld, aan ondersteunend personeel, aan zeelieden, technici en instrumentenmakers en aan een kleine vloot onderzoeksschepen die alle uithoeken van de oceaan bevaren. En hij is natuurlijk beschermheer van het onderzoek zelf, dat zich uitstrekt van de kust tot de oceaan, van de delta tot de diepzee.Het is een interessante maar ook een verontrustende tijd voor oceaanonderzoekers. Het klimaat verandert, de zeeën veranderen mee. Dolman, die zich als hoogleraar aan de VU de laatste jaren vooral heeft bezig gehouden met klimaatonderzoek op het land, 30% van het aardoppervlak, maakt op 1 november 2021 de oversteek naar Texel, om, zoals hij zelf zegt, zich te gaan concentreren op de andere
  12. Our Planet Now: COP26
   Tackling climate change: How far will you go?
   https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts

  13. Buxton Field Club Pollinating the Peak with Andrew Joly

   https://www.youtube.com/watch?v=x8H2xwXKRb0

  14. https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
   BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal

   BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal
   https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
   BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal

  15. BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick

   BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick

  16. https://www.catalogueoflife.org/2021/11/04/20years
   https://www.nlbif.nl/nlbif-call/
   https://www.nlbif.nl/projecten/
   https://www.nlbif.nl/rapportages/
   https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

  17. Global Fly Network Piersma<\h4>
   id you miss out on theVoices of the Planet Can Migratory Birds Help Usfrom the presentation?
   We would like to share a recording of the lecture with you, along with the slides Theunis used during the lecture.

  18. Stadsduif Vivian UTrecht DierenGeneeskunde Vroege Vogels
   https://www.uu.nl/nieuws/duiven-tellen-voor-de-wetenschap
   “Mijn fascinatie voor duiven is ontstaan tijdens mijn promotieonderzoek”, vertelt Vivian Goerlich. Toen liet ze zien dat de hormonen en het gewicht van een moederduif het geslacht van haar

   nakomelingen kunnen bepalen. Maar ze ontdekte nog veel meer interessante aspecten. ”Duiven wonen meestal in de stad, dat kunnen lang niet alle dieren. En we zien ze als symbool voor liefde en vrede, en tegelijkertijd als plaagdieren die vies zijn en mogelijk ziektes verspreiden. Ik vind die verschillende gezichten van de stadsduif heel interessant.”
   Help Vivian en Franck mee met hun onderzoek naar de relatie tussen mens en dier. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan een echt citizen science project van de Universiteit Utrecht.
   https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5228736/onderzoek-imago-duif-verbeteren-universiteit-utrecht-vliegende-ratten

  19. Merel Soons
   https://www.sg.uu.nl/video/2019/10/wat-de-natuur-ons-waard

   De biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Hoe serieus zijn we over het behoud van de natuur? Wat houdt ons tegen effectieve maatregelen te treffen? Met bioloog prof. dr. Merel Soons (UU), ecoloog en filosoof prof. dr. Matthijs Schouten (WUR/Staatsbosbeheer) en milieukundige prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers (RU).

  20. tel je een dag op het strand voor. De zon, de zee, het zand… Maar als je denkt dat het strand altijd hetzelfde is, dan heb je het mis. Stranden veranderen constant van vorm en formaat door de toe- en afvoer van zand. Timothy Price (Utrecht University) legt uit waarom stranden zo belangrijk zijn en hoe ze door de stijgende zeespiegel bedreigd kunnen worden. Na dit college kijk je nooit meer hetzelfde naar het strand!

   Dit college is onderdeel van The University of the Netherlands en wordt gegeven in het Engels. Zie je geen ondertiteling? Klik dan rechtsonder in de video op instellingen en zet de ondertiteling aan.

   Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
   https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
   https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
   https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
   https://app.nlziet.nl/live/sbs9
   https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
   https://app.nlziet.nl/live/sbs9
   https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
   https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
   https://stinzenflora-monitor.nl/
   https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
   https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
   http://essaypapers.reviews/
   https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

  Publicado el noviembre 16, 2021 11:01 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  18 de noviembre de 2021

  -LiveAtlas-lijstjes exporteren naar Waarneming.nl

  Lijsten LiveAtlas delen met Waarneming.nl

  Vanaf nu kunnen waarnemers die lijstjes invoeren voor LiveAtlas van Sovon deze gegevens desgewenst automatisch doorsturen naar hun account op Waarneming.nl. Met deze vorm van samenwerking willen beide organisaties hun gebruikers beter bedienen.

  Via een exportfunctie kunnen vogelaars die lijstjes invoeren voor LiveAtlas hun waarnemingen moeiteloos doorzetten naar Waarneming.nl. Dit kan zowel automatisch als handmatig. Het grootste voordeel is dat de deelnemende vogelaar op deze manier geen dubbele administratie hoeft te doen.
  LiveAtlas is een laagdrempelige telling van Sovon waarin vogelaars complete vogellijstjes bijhouden in een kilometerhok of langs een vrije route. De afgelopen jaren heeft het bijhouden van lijstjes wereldwijd sterk aan populariteit gewonnen onder vogelaars. Complete lijsten worden gebruikt bij het maken van verspreidingsbeelden en worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden.
  LiveAtlas-lijstjes exporteren naar Waarneming.nl

  LiveAtlas-lijstjes exporteren naar Waarneming.nl
  Veel gebruikers van LiveAtlas hebben ook een account op Waarneming.nl, het bekendste platform om natuurwaarnemingen op door te geven. Voor deze vogelaars wordt het nu makkelijker gemaakt om de waarnemingen van hun lijstje ook daar te delen, waardoor de community ze ook meekrijgt en je digitale opschrijfboekje compleet blijft. Exporteren kan eventueel ook handmatig.

  Timo Roeke van Waarneming.nl: “Sovon en Waarneming.nl werken op de achtergrond al jaren samen om een beter beeld te krijgen van de Nederlandse Avifauna. Deze nieuwe export zorgt ervoor dat een fanatieke groep waarnemers geen dubbele administratie hoeft bij te houden en dus meer tijd overhoudt om buiten te zijn.”

  Albert de Jong van Sovon: “Ik ben blij dat we op deze manier samenwerken, zodat de vogelaar profiteert. Hier komen mooie dingen samen: leuke waarnemingen delen met het publiek op het grote platform Waarneming.nl en vogeltellingen doen voor Sovon om vogelpopulaties in Nederland te volgen. Ik ga mooie LiveAtlas-lijstjes invoeren en zet de export aan.”

  Publicado el noviembre 18, 2021 10:35 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  25 de noviembre de 2021

  252-Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'

  Kom in dit Jaar van de Otter in Duitsland, Nederland en België naar het grensoverschrijdend otterwebinar 'De otter verlegt grenzen' op 25 november.
  Hierin wordt jij door otterspecialisten van Nedersaksen, Nordrhein Westfalen, Nederland, Vlaanderen en Wallonië voorzien van de laatste informatie over de verspreiding van de otter in die regio's, en geven zij voorbeelden van maatregelen die zijn genomen voor de otter. We hopen dat wij elkaar inspireren om maatregelen te nemen voor deze ambassadeur van de waternatuur!
  Het is speciaal georganiseerd voor professionals en betrokken vrijwilligers van overheden en natuurorganisaties, maar staat open voor iedereen, stuur gerust deze uitnodiging door. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers.
  Het webinar is in het Engels en vindt plaats op Youtube op 25 november 2021 van 14.30u tot 16.15u.
  Ga hiervoor naar https://www.youtube.com/calutra.
  Het is niet nodig om je aan te melden.
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf

  1. Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'

   Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'
   Doe mee en stel je vragen in de chat, in Engels, Nederlands, Duits of Frans.
   Met presentaties van:
   Nedersaksen: Friederike Schröder, Otterzentrum Hankensbüttel
   Nordrhein-Westfalen: Sebastian Wantia, Naturschutzzentrum Kleve
   Nederland: Vilmar Dijkstra en Ellen van Norren, Zoogdiervereniging
   Vlaanderen: Céline de Caluwé, WWF België
   Wallonië: Corentin Rousseau, WWF België
   https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/7804/waarom-werd-het-plan-van-van-eesteren-voor-lelystad-verworpen

  2. https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/10/lezing-de-eeuwige-oceaan-bakermat-van-het-leven/
   Er volgen nog 4 lezingen in de serie ‘waterplaneet aarde’ met de volgende onderwerpen
   Antarctica; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien
   zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU
   Arctica; de gevolgen van het verdwijnen van ijs
   zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG
   Rivieren; Waterhuishouding in Nederland
   zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege
   Zeespiegelstijging; complexiteit, dynamiek en onzekerheden
   https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/10/lezing-de-eeuwige-oceaan-bakermat-van-het-leven/
   zondag 13 februari 2022; Spreker Prof. Roderik van de Wal , UU

  3. Merel Soons
   https://www.sg.uu.nl/video/2019/10/wat-de-natuur-ons-waard

   De biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Hoe serieus zijn we over het behoud van de natuur? Wat houdt ons tegen effectieve maatregelen te treffen? Met bioloog prof. dr. Merel Soons (UU), ecoloog en filosoof prof. dr. Matthijs Schouten (WUR/Staatsbosbeheer) en milieukundige prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers (RU).

  4. tel je een dag op het strand voor. De zon, de zee, het zand… Maar als je denkt dat het strand altijd hetzelfde is, dan heb je het mis. Stranden veranderen constant van vorm en formaat door de toe- en afvoer van zand. Timothy Price (Utrecht University) legt uit waarom stranden zo belangrijk zijn en hoe ze door de stijgende zeespiegel bedreigd kunnen worden. Na dit college kijk je nooit meer hetzelfde naar het strand!

   Dit college is onderdeel van The University of the Netherlands en wordt gegeven in het Engels. Zie je geen ondertiteling? Klik dan rechtsonder in de video op instellingen en zet de ondertiteling aan.

   Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
   https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
   https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
   https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
   https://app.nlziet.nl/live/sbs9
   https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
   https://app.nlziet.nl/live/sbs9
   https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
   https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
   https://stinzenflora-monitor.nl/
   https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
   https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html

  5. e been using https://www.gpsvisualizer.com/convert_input 4 to convert the files to gpx, and that usually works fairly well
   https://forum.inaturalist.org/t/geotagging-photos/66/20
   r, as described by iPhil. darktable exports really slowly, even just for adding the GPS locations, as cmcheatle said.
   https://geosetter.de/en/main-en/
   https://forum.inaturalist.org/t/geotagging-photos/66/20
   Unfortunately I recently switched from Windows to Ubuntu and GeoSetter is only for Windows. It’s been frustrating trying to find a replacement for it (and other programs I use for photo processing). Geotag 2 is the most popular s
   ith the free GPXLogger app on an android phone
   https://sourceforge.net/projects/gpicsync/
   to be a free app for Windows PC called GPicSync 17 which Geotaged my photos

   I Selected GPX file (that I emailed to myself) than selected the Picture folder, than synchronise. After it’s completed it also created a Google Earth kml file which can be opened in the desktop version of

  6. Thanks for mentioning Easy GPS Logger. I used it for the first time yesterday and it worked great… very easy to use and it didn’t drain the battery much at all. I’d also installed GPS Essentials, but found that one had too much going on for a total geotagging newbie to just fire it up and start using it right away.

   I also installed GeoSetter on my computer to put the GPS data into the photo metadata after verifying the timestamps were in sync. That was a little less simple to just start using right away since that program has lots of options and isn’t as newbie friendly. I figured it out with some Googling though.

   Once I uploaded the photos to iNat, I realized that the coordinates were correct, but that there wasn’t anything in the accuracy field. The file created by Easy GPS Logger does have an accuracy value for each track point, and those values ranged from 3-14 meters for this trip. So I manually selected the photos in iNat and did a batch edit to set the accuracy for all the observations to 10m.
   https://www.inaturalist.org/journal/geralda/27237-how-to-add-gps-tags-to-images-with-exiftool

  7. Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Akkerlandschappen (deel VI)
   Zesde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

   Aanleiding
   Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.
   Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.

   13.40 Prehistorische mens-omgeving interactie op en rond de akker: over wallen, mest en ploegen door Stijn Arnoldussen & Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen)
   14.15 Hoe natuurlijk zijn wilde planten op akkers? door Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen)
   14.50 Korte pauze
   15.00 Historisch-ecologische diversiteit van de middeleeuwse essen in Drenthe door Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen)
   15.40 Slotdiscussie onder leiding van Otto Brinkkemper (RCE)

   -- Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Akkerlandschappen (deel VI) (royalcast.com)

  8. NHGL-lezingen in 2022:
   6 januari: Vuursteenmijnen in Rijckholt door Joep Orbons
   3 maart:
   7 april:
   5 mei: wilde bijen in Lanaken door Ward Tamsyn
   2 juni: excursie in de Lage Fronten door Gijs Ketelaers
   7 juli: excursie Natuurgluren in het Stadspark door Rob Janssen
   4 augustus: excursie in Asbroek door Bart Hoelbeek
   1 september:
   6 oktober:
   3 november:
   1 december: Korstmossen op beton door Max Klasberg

  9. Bijeenkomst 2 Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart
   Bijeenkomst 3 Rivierengebied: donderdag 22 april
   Bijeenkomst 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   Bijeenkomst 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   Bijeenkomst 6 Historische akkers: 23 september
   Bijeenkomst 7 Duinen: 28 oktober
   Bijeenkomst 8 Waddengebied: 25 november

  10. Campus College Dr Tim van Zutphen: Naar een gezonde leefomgeving voor en door bewoners in Leeuwarden

   Campus College Dr Tim van Zutphen: Naar een gezonde leefomgeving voor en door bewoners in Leeuwarden

  11. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1
   Achtste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

   Aanleiding
   Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

   In de praktijk zien we dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
   https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1

  12. De eerste lezing in het programma is:
   Water op Aarde: het ontstaan, voorkomen-vast en vloeibaar, oceanen, etc.
   zondag 10 oktober 2021 spreker Dr. Tom Reijers.
   De aarde werd in de Hadeïsche (=Helse) periode van de aardgeschiedenis gevormd. Toen de temperatuur tot onder 100° C was gedaald, begon een miljoenen jaren durende regenval die de laag gelegen delen van de aardkorst vulde met water. Het water was deels ontstaan uit mineralen- en gesteenten reacties deels werd het als ijs door meteorieten uit de ruimte aangevoerd. Het vulde de lage delen van de nieuw gevormde aardkorst.

   Oceanen ontstonden in het levenloze Azoïcum. In het Proterozoïcum (= dageraad van het leven) was de oceaan de baarmoeder van het eerste primitieve leven: cyanobacterie (blauwgroene) cellen. Die stootten zuurstof uit dat zich verbond met daartoe geschikte mineralen zoals ijzer. De aarde ‘verroestte’. Daarna bereikte uitgestoten zuurstof de bovenste lagen van de atmosfeer waar het, onder invloed van ultraviolette zonnestraling, reageerde als 3O2→ 2O3. Ozon ontstond en beschermde het leven tegen die ultraviolette straling. Pas daarna werd vrije zuurstof in de atmosfeer opgeslagen.

   Het anoxigene leven moest zich ingrijpend aanpassen. Er ontstonden complexe cellen en meercellige planten en dieren binnen drie levensdomeinen. We zijn in het Fanerozoïcum beland, het tijdvak van leven met duidelijk zichtbare resten; het leven overal om ons heen en uiteindelijk ook Homo sapiens. Gemeten in biomassa, vergeleken met andere levensresten door de hele aardgeschiedenis, is Homo sapiens slechts een fragiels, late, vluchtige en totaal ondergeschikte bezoeker van planeet aarde. De oceanen en landmassa’s veranderden door de tijd. Het leven evolueerde met een verbazende continuïteit. Toch werd het voortgaan van het leven onderbroken door een aantal wereldwijde ijstijden en zes massa uitstervingsfasen in het Fanerozoïcum, waarvan Homo sapiens in belangrijke mate de laatste veroorzaakt.

  13. https://www.hunebedcentrum.eu/events/lezing-water-op-aarde-het-ontstaan-voorkomen-vast-en-vloeibaar-oceanen-etc/
   Antartica; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien
   zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU
   Artica; de gevolgen van het verdwijnen van ijs
   zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG
   Rivieren; Waterhuishouding in Nederland
   zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege
   Zeespiegelstijging; complexiteit, dynamiek en onzekerheden
   zondag 13 februari 2022; Spreker Prof. Roderik van de Wal , UU
   https://www.hunebedcentrum.eu/events/lezing-water-op-aarde-het-ontstaan-voorkomen-vast-en-vloeibaar-oceanen-etc/

  14. Aansluiting muur-dak vaak een zwak punt
   Het is allemaal geen raketwetenschap, erkent Dick, maar het werkt wél. Op zolder ziet het oog van de bouwkundige nog iets waar een leek niet direct aan zou denken. "De aansluiting tussen de zolderverdieping en het dak is vaak lek en daarom een plek waar veel tocht doorheen komt. Dat was ook in ons huis. Met purschuim en isolatiemateriaal heb ik dat gedicht. Een wandje ervoor timmeren en het ziet er nu prima uit." Dick bedoelt, in lekentaal gesteld, normaal gesproken het punt waar de 'rechte' muur op zolder overgaat in het schuine dak. Soms is het wel even zoeken om dat punt te vinden.

   Het dak is trouwens wel een kritiek punt bij veel woningen, zegt Dick op basis van zijn decennialange ervaring. "Daar verdwijnt veel warmte door slechte isolatie of kieren." Overigens moet een huis niet hélemaal potdicht worden gemaakt. "Vergeet de ventilatie niet voor een gezond klimaat in huis. Maar dat kan met ventilatieroosters."
   https://www.rijnmond.nl/nieuws/1428820/Dick-70-perfectioneert-de-isolatie-van-zijn-huis-en-betaalt-19-euro-per-maand-aan-energie
   Dubbelglas, zonnepanelen, bodem- en vloerisolatie.. Je mag dan wel besparen, maar het kost aanvankelijk wel allemaal serieus geld. "Ja, dat is zo", erkent Dick. "Maar wij hebben om de paar jaar iets laten doen. Dan is het beter behapbaar. En sommige dingen kun je dus echt zelf. Dat scheelt ook. Ik denk dat we er over een periode van 25 jaar in totaal 25.000 euro in hebben gestoken. Ik vermoed dat ik nu maandelijks minstens honderd euro bespaar. Dat is per jaar 1200 euro. En dan heb je een comfortabel huis en stijgt ook de waarde van je woning enorm. Het is het echt meer dan waard geweest."
   https://www.rijnmond.nl/nieuws/1428820/Dick-70-perfectioneert-de-isolatie-van-zijn-huis-en-betaalt-19-euro-per-maand-aan-energie

   te. "Uiteindelijk kreeg ik de baas van het bedrijf te pakken via LinkedIn en toen heeft hij zijn 'beste medewerker' gestuurd om het af te ronden. Hij kwam op een zaterdag, de dag voordat hij op vakantie zou gaan."

   https://twitter.com/BaarsDaniel/status/1454183585427099652
   https://twitter.com/larsboelen/status/1440213362789404679

   https://twitter.com/BaarsDaniel/status/1454183585427099652
   zijn de gemetselde spouwmuren maar deels geïsoleerd. "De gemetselde gevelmuur heeft een spouw van maar 6 cm. Daar zit al ongeveer 4 cm steenwol isolatie in vanuit de originele bouw in 1983. De overige 2 cm opvullen levert niet zoveel extra isolatiewaarde op. In de huidige nieuwbouwwoningen is deze spouw 16 cm met wel 12 cm isolatie. Dat is natuurlijk veel beter." Kortom, bij voldoende ruimte tussen twee lagen muur kan het zeker wel zin hebben om te isoleren.

   Sommige ketels@werken op een thermostaat, andere met een stooklijn. Een warmtepomp bijvoorbeeld. Hoe je een stooklijn goed instelt is mij ook nog een raadsel, kan er geen info over vinden.
   Uit onderzoek blijkt dat 50 graden en hoger bij kleine circuits (individuele woningen) al voldoende is om legionella te voorkomen.
   Een groter gevaar is de zomer, als het water niet koud genoeg is en boven de 20 graden komt. De koudwaterkraan dus.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Gorgona_(Colombia)
   schaffen dividendbelasting ging Nederland trouwens 1,4 tot 2,0 miljard euro kosten, met het risico dat ze op den duur alsnog waren vertrokken. Dat is natuurlijk nog los van de principiële vraag of je je als land wilt laten chanteren door bedrijven.
   Beste Simon, We brengen onze fiscale thuisbasis, nu nog in Nederland, over naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen de CEO en CFO vertrekken naar Londen, samen met minder dan tien (senior) executives. 1/3
   nog onduidelijk. Ik kijk vanuit het perspectief van de energietransitie erheen. De banen en locaties die er nu zijn zullen niet plots verdwijnen. Het gevaar zit hem meer bij de toekomstige investeringen. En die zijn nu net in verduurzaming en niet in fossiel (1/2

  15. https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search;jsessionid=416F7ED86DDCAD64A9D929F16CD178D6#/metadata/2de5d694-8c4d-4f68-a6b2-5630792d9056
   SBS6 https://app.nlziet.nl/vod/dZvFxAvmHkiYibxBEjLsMw ZevenWonders SBS9

   http://essaypapers.reviews/

  16. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
   visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
   https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied

  17. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
   https://bodemdata.nl/documentatie
   De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

   Bekijk de thematische kaarten →
   https://bodemdata.nl/themakaarten

  Publicado el noviembre 25, 2021 10:01 TARDE por ahospers ahospers | 8 comentarios | Deja un comentario

  27 de noviembre de 2021

  253-anaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=FlAaCiGFYUA
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf
  Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
  gridreferencefreeos

  1. Kanaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

   Kanaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

  2. The meeting agenda can be found here: https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
   Lezing British Dragonfly Society

   https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09

  3. https://youtu.be/GUdmKgrpJM0

   https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/bekijk-hier-de-lezingen-van-de-landelijke-dag

  4. https://youtu.be/vRdMhbIoA6o

   https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/bekijk-hier-de-lezingen-van-de-landelijke-dag
   https://www.sovon.nl/nl/sprekers_LD
   https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/nou_programma_ld2019_in_opmaak.pdf

   https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf

  5. The meeting agenda can be found here: https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
   Lezing British Dragonfly Society

   https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09

  6. Date: Saturday, 27 November 2021
   Time: 9:30 am - 4:30 pm
   Cost: Free but donations appreciated
   Event Category:Meeting run by BDS
   Event Website: https://www.eventbrite.co.uk/e/autumn-meeting-and-agm-online-2021-tickets-123194234271?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
   Location:Online
   Organiser:British Dragonfly Society
   https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
   Lezing British Dragonfly Society
   https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09   https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
   9.30am: Welcome
   9.45am: Saving White-faced Darters – David Clarke
   10.15am: Chartley Moss film – Steve White
   10.45am: White-faced Darter Genetics – Dr Matt Geary University of Chester
   11.15am: Break
   11.30am: The Status of the Southern Damselfly in Dorset – Andrew Brown and Kevin Edge
   12.00am: Q & A with available morning speakers
   12.30pm: Northern Damselfly and Staff Update
   1.00pm: AGM – everyone is welcome to stay but only members can vote
   1.30pm – 2.15pm: Lunch – breakout rooms will be open to use for chat
   2.15pm: Dr Jessica Ware (American Museum of Natural History) – Using Evolutionary History to Evaluate the Future of Dragonfly Species
   2.45pm: State of Dragonflies in Britain and Ireland 2021 Overview
   3.15pm: Break
   3.30pm: Dainty Damselflies are Back – Steffan, Sandwich Bay Bird Observatory Trust.
   4.00pm: Q & A with available afternoon speakers
   4.30pm: Close meeting
   https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
   Lezing British Dragonfly Society
   https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09
  7. https://www.youtube.com/watch?v=FlAaCiGFYUA&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=1

   https://www.youtube.com/watch?v=GUdmKgrpJM0&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=2

   https://www.youtube.com/watch?v=vRdMhbIoA6o&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=3
   https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/rapport-stikstof-terugdringen

   https://www.wwf.nl/globalassets/afbeeldingen/nieuws/nieuws-2021/210408_rapport-stikstof-van-den-burg-et-al.pdf

  8. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28184
   Dat blijkt uit een onderzoek naar de langjarige ontwikkeling van watergebonden insecten. De bevindingen ondersteunen het beheer van de waterschappen dat erop gericht is de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen.
   https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/STOWA%20ter%20Info's/STOWA%20ter%20Info%2079/sti%2079.pdf
   In 2017 sloegen Duitse en Nederlandse onderzoekers alarm over de insectenpopulatie in Duitsland. Het aantal vliegende insecten bleek daar sinds 1989 in 63 onderzochte beschermde natuurgebieden met ruim 75 procent te zijn afgenomen. Dit gegeven vormde voor STOWA aanleiding om onderzoek te starten naar de langjarige ontwikkeling van de watergebonden-insectenpopulatie in Nederland. Hiervoor verzamelde EIS Kenniscentrum Insecten over een periode van 27 jaar monitoringgegevens van acht waterschappen. Na een grondige voorbewerking van de basisgegevens werden deze geanalyseerd door wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
   https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf

  9. Meer lezen over waarom vleermuizen schoon water hard nodig hebben?

   Korine, C., Adams, R., Russo, D., Fisher-Phelps, M., & Jacobs, D. (2016). Bats and Water: Anthropogenic Alterations Threaten Global Bat Populations. In Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World (pp. 215–241). Springer International Publishing.

   Dit hoofdstuk en het gehele boek 'Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World' zijn gratis te downloaden op: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25220-9_8
   Natural bodies of open water in desert landscapes, such as springs and ephemeral pools, and the plant-life they support, are important resources for the survival of animals in hyper arid, arid and semi-arid (dryland) environments. Human-made artificial water sources, i.e. waste-water treatment ponds, catchments and reservoirs, have become equally important for wildlife in those areas. Bodies of open water are used by bats either for drinking and/or as sites over which to forage for aquatic emergent insects. Due to the scarcity of available water for replenishing water losses during roosting and flight, open bodies of water of many shapes and sizes may well be a key resource influencing the survival, activity, resource use and the distribution of insectivorous bats. In this chapter, we review the current knowledge of bats living in semi- and arid regions around the world and discuss the factors that influence their richness, behaviour and activity around bodies of water. We further present how increased anthropogenic changes in hydrology and water availability may influence the distribution of species of bats in desert environments and offer directions for future research on basic and applied aspects on bats and the water they use in these environments.

  10. https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jortcast
   https://www.hier.nu/themas/klimaatverandering/dit-is-staat-van-het-klimaat-volgens-wetenschap
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28357
   https://www.brachytron.nl/brachytron-22-supplement/
   https://www.topsectorenergie.nl/agenda/online-evenement-opening-bouwinnovatie-lab-tno

  11. Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondřej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.

   Tijdens zijn lezing zal Ondřej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

   Deze lezing wordt gehouden in het Engels

  12. Het intieme leven van Drentse paapjes
   Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie)
   in samenwerking met Pauline Alefs, Willem van Manen (Sovon) & Stef Waasdorp (Stichting Biosfeer)

   Paapjes verdwijnen uit Nederland, grotendeels door hun voorliefde voor extensief gebruikt wei- en hooiland. Raadselachtiger is het afnemen in natuurgebieden: aan welke paapjeswensen wordt te weinig invulling gegeven? Omdat populatieontwikkelingen bij zangvogels worden gestuurd door het aantal uitgevlogen jongen en de mate van nestpredatie, verdiepen we ons sinds kort in het intieme leven van paapjes in Drenthe. Zo willen we weten welke prooien aan hun jongen worden gevoerd in natte hei, veen en beekdalen, hoe vaak de jongen gevoerd worden en wat de overleving is van jongen in het nest en de onwaarschijnlijk mooie azuren eieren. Basale kennis die ook voor deze bruinogige weidetapuit nauwelijks voorhanden is, maar wel voor de nauwverwante roodborsttapuit: vormt een vergelijkende studie een sleutel tot inzicht?
   300 records is the cut off
   https://www.youtube.com/watch?v=zD7kPTBkvbE&list=PLh65JUJK7GolKCSiKQFLAI23HZlvIJ1fi
   http://essaypapers.reviews/

   Eenvoudige mossensleutels

  13. Mossenboek deel1.pdfPDF-pictogram


  14. Mossenboek deel2.pdfPDF-pictogram


  15. Mossenboek deel3.pdfPDF-pictogram


  16. Mossenboek deel 4.pdfPDF-pictogram


  17. Mossenboek deel5.pdfPDF-pictogram


  18. Fotoboek voorblad 1+2.pdf PDF-pictogram Mossen op bomen.tabeldoc.pdf PDF-pictogram


  19. Mossen in de tuin.pdf


  20. Afdeling Gooi

   Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor: Bryophyta: Bryopsida: Buxbaumia–Anomodon

   These keys serve to identify the Swedish genera within class Bryopsida, which are treated in three
   volumes of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna (viz. Vol. AJ 6-23, AJ 24-36 and AJ 37-
   57). For each genus, the volume code, as well as the page where the presentation of the genus and
   the key to the species begins, is stated. On page 10, there is a guide to the keys presented in this
   publication. In cases where genera/species are variable with regard to the characters used to identify
   them, they are keyed out more than once. This is marked with the abbreviation p.p. (pro parte) following the name

   http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

   "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center  21. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
   visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
   https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied


  22. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
   https://bodemdata.nl/documentatie
   De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

   Bekijk de thematische kaarten →
   https://bodemdata.nl/themakaarten

   http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

   "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center  23. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
   visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
   https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied


  24. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
   https://bodemdata.nl/documentatie
   De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

   Bekijk de thematische kaarten →
   https://bodemdata.nl/themakaarten
   lastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
   Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
   https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
   https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf   Beleef de natuur dichtbij
   Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
   https://anchor.fm/natuurdichtbij
   https://anchor.fm/natuurdichtbij
   https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


   ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
   Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
   www.vogelatlas.be
   Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
   In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
   Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
   Veel dank!


   European Bird Census Council
   11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
   📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
   Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
   Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
   Cover illustration by Evgeniy Koblik
   📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
   Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
   Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
   Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
   Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


   We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
   Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
   Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
   Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


   De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
   En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
   Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
   Meer hierover in het persbericht:
   https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
   of in het technische achtergrondrapport:
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
   https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
   Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


   Vogelnieuws nr. 33 staat online
   Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
   Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
   We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

   Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
   Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

   s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
   https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../   Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
   Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
   De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
   Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
   De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
   Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


   Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
   1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
   2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

   De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
   Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

   4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

   De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
   In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

   5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

   Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
   Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

   6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
   7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
   8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

   Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
   Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
   Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

   9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
   10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
   11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
   12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
   13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

   Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
   De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

   14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
   15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

   De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
   Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

   16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

   Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
   Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

   17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

   De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
   Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

   18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

   Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
   Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

   19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
   20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
   21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden
   14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
   14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </

   Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q  25. Publicado el noviembre 27, 2021 09:07 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

   257-Dave Smallshire - Europe's Dragonflies

   1. https://www.youtube.com/watch?v=uhCT4L6VxzI
    State of Dragonflies in Britain and Ireland 2021 report summary by Dave Smallshire
    300 records is the cut off
    https://www.youtube.com/watch?v=zD7kPTBkvbE&list=PLh65JUJK7GolKCSiKQFLAI23HZlvIJ1fi

    State of Dragonflies in Britain and Ireland 2021 report summary by Dave Smallshire
    https://www.youtube.com/watch?v=uhCT4L6VxzI
    Dave Smallshire is part of the Editorial team on the State of Dragonflies in Britain and Ireland 2021 report. In this video, Dave delves into some of the findings from the report and discusses potential causes and future research needs.
    Read the full report on our website here:

   2. Dave Smallshire - Europe's Dragonflies
    Talk one from our Autumn Meeting which took place online on Saturday 14th November 2020.

    Dave Smallshire - Europe's Dragonflies
    Talk one from our Autumn Meeting which took place online on Saturday 14th November 2020.
    https://www.youtube.com/watch?v=zD7kPTBkvbE&list=PLh65JUJK7GolKCSiKQFLAI23HZlvIJ1fi

   Eenvoudige mossensleutels

   1. Mossenboek deel1.pdfPDF-pictogram
   2. Mossenboek deel2.pdfPDF-pictogram
   3. Mossenboek deel3.pdfPDF-pictogram
   4. Mossenboek deel 4.pdfPDF-pictogram
   5. Mossenboek deel5.pdfPDF-pictogram
   6. Fotoboek voorblad 1+2.pdf PDF-pictogram Mossen op bomen.tabeldoc.pdf PDF-pictogram
   7. Mossen in de tuin.pdf
   8. Afdeling Gooi

    Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor: Bryophyta: Bryopsida: Buxbaumia–Anomodon

    These keys serve to identify the Swedish genera within class Bryopsida, which are treated in three
    volumes of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna (viz. Vol. AJ 6-23, AJ 24-36 and AJ 37-
    57). For each genus, the volume code, as well as the page where the presentation of the genus and
    the key to the species begins, is stated. On page 10, there is a guide to the keys presented in this
    publication. In cases where genera/species are variable with regard to the characters used to identify
    them, they are keyed out more than once. This is marked with the abbreviation p.p. (pro parte) following the name

    http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

    "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
    https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
    Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center

   9. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
    visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
    https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied

   10. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
    https://bodemdata.nl/documentatie
    De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

    Bekijk de thematische kaarten →
    https://bodemdata.nl/themakaarten
    lastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
    Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
    https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
    https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf    Beleef de natuur dichtbij
    Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
    https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
    https://anchor.fm/natuurdichtbij
    https://anchor.fm/natuurdichtbij
    https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


    ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
    Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
    www.vogelatlas.be
    Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
    In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
    Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
    Veel dank!


    European Bird Census Council
    11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
    📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
    Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
    Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
    Cover illustration by Evgeniy Koblik
    📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
    Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
    Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
    Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
    Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


    We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
    Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
    Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
    Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


    De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
    En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
    Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
    Meer hierover in het persbericht:
    https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
    of in het technische achtergrondrapport:
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
    https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
    Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


    Vogelnieuws nr. 33 staat online
    Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
    Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
    We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

    Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
    Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

    s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
    https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../    Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
    Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
    De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
    Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
    De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
    Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/
    Gerard Oostermijer Biodiversiteit
    https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
    https://soundcloud.com/swammerdam/met-uitsterven-bedreigd-over-biodiversiteit-en-milieufilosofie
   Publicado el noviembre 27, 2021 04:00 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   29 de noviembre de 2021

   258-Gratis​ Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld

   ​Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld
   "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
   Op onze stranden vind je schelpen in vele kleuren en vormen. Sommige zijn vers, maar de meeste zijn versleten. Weinig mensen weten dat veel van de schelpen op het strand duizenden jaren geleden geleefd hebben. Op de stranden waar zand is opgebracht uit de Noordzee komen schelpen voor die vaak meer dan 100.000 jaar oud zijn. En met name in Zeeland zijn er stranden waar schelpen aanspoelen die zelfs miljoenen jaren oud zijn; fossiele schelpen dus. Inmiddels zijn er tegen de 700 soorten fossiele tweekleppigen en slakken bekend van de Nederlandse kust. Die zijn al honderd jaar onderwerp van verwondering en studie.

   Sinds 1999 zijn er tientallen liefhebbers onder leiding van Naturalis-medewerkers bezig met het documenteren van de fossiele schelpen van de Nederlandse kust. Niet alleen van de stranden, maar ook uit schelpmateriaal dat is opgezogen uit de Westerschelde en de kustzone. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het aanleggen van fietspaden. Daarbij zijn meerdere nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt en vele soorten die nieuw zijn voor Nederland. Veel van de soorten zijn bewerkt en gepubliceerd door verzamelaars, een mooi voorbeeld van citizen science.

   Miljoenen jaren oud
   Tot 2010 hebben de schelpenkenners gewerkt aan de fossiele tweekleppigen, stoottanden en keverslakken. Het boek daarover, dat zo’n 340 soorten omvat, is niet meer verkrijgbaar, maar wordt nu online beschikbaar gesteld door Naturalis. Met de uitgave kan je opzoeken of een stenige schelp die je hebt opgeraapt bij Hoek van Holland mogelijk een 50 miljoen jaar oude zwinkokkel is, en of een prachtige geknobbelde en geribde schelp van Terschelling wellicht een hartschelp uit de laatste tussenijstijd van 125.000 jaar geleden kan zijn.
   omenteel werkt het onderzoeksnetwerk aan het tweede deel dat gaat over de fossiele slakken: een faunagroep die mogelijk wel 400 soorten omvat. De verschillende families worden in afleveringen behandeld in het tijdschrift Spirula van de Nederlandse Malacologische Vereniging en het is de bedoeling die na afloop te bundelen in een nieuw boek. Over twee jaar zou de volledige Nederlandse fossiele schelpenfauna, dankzij de inzet van talloze liefhebbers, in beeld moeten zijn.

   Meer informatie
   Het boek is te vinden in het repository van Naturalis, achter deze link.
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center
   Foto's: Gijs Peeters (leadfoto: Talochlamys harmeri, een drie miljoen jaar oude tweekleppige uit de Westerschelde, hoogte zes centimeter); Frank Wesselingh; Naturalis Biodiversity Center
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
   Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center

   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475
   https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
   "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"

   Eenvoudige mossensleutels

   1. Mossenboek deel1.pdfPDF-pictogram
   2. Mossenboek deel2.pdfPDF-pictogram
   3. Mossenboek deel3.pdfPDF-pictogram
   4. Mossenboek deel 4.pdfPDF-pictogram
   5. Mossenboek deel5.pdfPDF-pictogram
   6. Fotoboek voorblad 1+2.pdf PDF-pictogram
   7. Mossen op bomen.tabeldoc.pdf PDF-pictogram
   8. Mossen in de tuin.pdf
   9. Afdeling Gooi

    Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor: Bryophyta: Bryopsida: Buxbaumia–Anomodon

    These keys serve to identify the Swedish genera within class Bryopsida, which are treated in three
    volumes of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna (viz. Vol. AJ 6-23, AJ 24-36 and AJ 37-
    57). For each genus, the volume code, as well as the page where the presentation of the genus and
    the key to the species begins, is stated. On page 10, there is a guide to the keys presented in this
    publication. In cases where genera/species are variable with regard to the characters used to identify
    them, they are keyed out more than once. This is marked with the abbreviation p.p. (pro parte) following the name

    http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

    "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
    https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
    Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center

   10. Op 11 mei vond de eerste lezing plaats door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis
    en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn
    lezing was: “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Voor een ademloos
    luisterend publiek ging Theo Spek, een zeer enthousiast verteller, in op de geschiedenis van het
    Groninger wierdenlandschap. Regelmatig zoomde hij in op Tinallinge en omgeving en onthulde hij
    terloops dat hij ontdekt heeft dat de naam Tinallinge waarschijnlijk voortkomt uit de naam van een
    oude Zweedse koning (Ingald) die onze kuststreek in vroegere tijden heeft beheerst. In zijn lezing
    benadrukte hij het unieke van het landschap en liet hij zien hoe belangrijk een bewust beleid is dat
    rechtdoet aan het karakter daarvan. De deelnemers waren zonder uitzondering zeer enthousiast,
    verschillende van hen gaven aan dat door deze lezing de manier van kijken naar bijvoorbeeld de al
    meer dan 1500 jaar door mensen gebruikte vennen en valgen echt positief is veranderd.
    De cyclus werd op dinsdag 8 juni vervolgd door Marco Glastra, directeur van het Groninger
    Landschap. Hij ging in op het heden en de toekomst van het wierdenlandschap aan de hand van de
    thema’s kust, landbouw, energie en erfgoed. Het Groninger Landschap is opgericht in 1936. De
    stichting bestaat uit 40 medewerkers, 400 vrijwilligers, 16.000 beschermers (particuliere donateurs)
    en 40 bedrijfsvrienden (zakelijke donateurs). De doelstelling is het beschermen van natuur, landschap
    en erfgoed in de provincie Groningen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.
    Glastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
    Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
    https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf

   11. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
    visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
    https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied
    https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf

    lastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
    Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
    https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
    https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf    Beleef de natuur dichtbij
    Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
    https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
    https://anchor.fm/natuurdichtbij
    https://anchor.fm/natuurdichtbij
    https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


    ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
    Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
    www.vogelatlas.be
    Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
    In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
    Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
    Veel dank!


    European Bird Census Council
    11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
    📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
    Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
    Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
    Cover illustration by Evgeniy Koblik
    📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
    Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
    Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
    Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
    Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


    We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
    Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
    Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
    Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


    De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
    En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
    Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
    Meer hierover in het persbericht:
    https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
    of in het technische achtergrondrapport:
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
    https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
    Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


    Vogelnieuws nr. 33 staat online
    Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
    Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
    We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

    Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
    https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
    Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

    s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
    https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../    Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
    Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
    De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
    Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
    De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
    Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/
    Gerard Oostermijer Biodiversiteit
    https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
    https://soundcloud.com/swammerdam/met-uitsterven-bedreigd-over-biodiversiteit-en-milieufilosofie
   Publicado el noviembre 29, 2021 08:45 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario